Menu

Uchwała Nr 126/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego i komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie:
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – Stanisław Wojtan, Ewa Kurleto-Kalitowska, Barbara Dudek, Andrzej Pilch
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne – Danuta Kita, Jolanta Płaczek, Agata Fitrzyk
 3. Pielęgniarstwo geriatryczne – Iwona Malinowska-Lipień, Teresa Radzik
 4. Pielęgniarstwo internistyczne – Iwona Malinowska-Lipień, Anita Borowiecka, Beata Miękina
 5. Pielęgniarstwo onkologiczne – Anna Dutkiewicz, Małgorzata Gawlik, Małgorzata Pasek
 6. Pielęgniarstwo operacyjne – Edyta Twardowska, Mariola Szopa, Aleksandra Sośnicka
 7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – Grażyna Maziak, Maria Skołuba, Urszula Kalemba
 8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – Małgorzata Fidos, Anna Białoń-Janusz
 9. Pielęgniarstwo pediatryczne – Janina Łęgosz, Ewa Kostrz, Krystyna Twarduś
 10. Pielęgniarstwo psychiatryczne – Renata Galska, Anna Sas, Agnieszka Korczak
 11. Pielęgniarstwo ratunkowe – Anna Polonek. Edyta Turkanik, Bożena Woźniak-Pachota
 12. Pielęgniarstwo rodzinne – Izabela Ćwiertnia, Krystyna Miszczyk, Jolanta
  Łysak
 13. Ochrona zdrowia pracujących – Lucyna Woźniak, Renata Szydło

Szkolenie specjalizacyjne dla położnych w dziedzinie:
1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze – Maria Kaleta, Barbara Słupska, Halina Serafin
2. Pielęgniarstwo rodzinne – Elżbieta Tomasz-Hajnos, Beata Marzec

Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:
1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne – Józefa Zapała, Jadwiga Noworyta
2. Pielęgniarstwo neonatologiczne – Maria Kaleta, Beata Nowak

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek w dziedzinie:
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – Lucyna Skrzypoń, Beata Łukasik, Stanisław Wojtan
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne – Eliza Kowalczyk, Jolanta Płaczek, Danuta Kita
3. Pielęgniarstwo diabetologiczne – Elżbieta Fik, Jolanta Łysak, Bernadeta Futoma
4. Pielęgniarstwo geriatryczne – Iwona Malinowska-Lipień, Teresa Radzik
5. Pielęgniarstwo internistyczne – Beata Miękina, Iwona Malinowska -Lipień, Anita Borowiecka
6. Pielęgniarstwo kardiologiczne – Urszula Front, Urszula Sutor,
7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią – Edyta Ozga, Aldona Mikołajczyk
8. Pielęgniarstwo neonatologiczne – Beata Nowak, Joanna Świder
9. Pielęgniarstwo neurologiczne – Aniela Wojtan, Marta Przybycień,
10. Pielęgniarstwo onkologiczne – Anna Dutkiewicz, Małgorzata Gawlik, Małgorzata Pasek
11. Pielęgniarstwo operacyjne – Monika Korbel-Pawlas, Edyta Twardowska
12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – Grażyna Maziak, Urszula Kalemba
13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – Małgorzata Fidos, Anna Białoń -Janusz
14. Pielęgniarstwo pediatryczne – Janina Łęgosz, Wioleta Fryc, Ewa Kostrz
15. Pielęgniarstwo psychiatryczne – Ewa Łatak, Edyta Szczurek
16. Pielęgniarstwo ratunkowe – Adam Pilszak, Ewa Doniec, Anna Polonek
17. Pielęgniarstwo rodzinne – Jolanta Łysak, Janina Kowalska, Izabella Ćwiertnia
18. Pielęgniarstwo transplantacyjne – Irena Milaniak, Jolanta Doroz,
19. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania – Lucyna Kolanko, Bożena Kaczmarczyk
20. Ochrona zdrowia pracujących – Lucyna Woźniak, Renata Szydło

Kurs kwalifikacyjny dla położnych w dziedzinie:
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii – Barbara Słupska, Maria Kaleta
2. Pielęgniarstwo operacyjne – Halina Serafin, Małgorzata Dzioboń
3. Pielęgniarstwo rodzinne – Elżbieta Tomasz-Hajnos, Józefa Gurgul
Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:
1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne – Magdalena Sumlet, Beata Miękina

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek:
1. Dializoterapia – Edyta Ozga, Aldona Mikołajczyk
2. Endoskopia – Małgorzata Gadek, Agata Fitrzyk
3. Kompresjoterapia – Joanna Rudek, Alina Zabdyr
4. Leczenie ran – Joanna Rudek, Krystyna Buławska
5. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową – Alicja Kornaga, Małgorzata Pasek
6. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą – Janina Łęgosz, Wioletta Fryc
7. Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi – Elżbieta Głowa, Janina Łęgosz
8. Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania – Stanisław Wojtan, Anna Dudkiewicz
9. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową – Małgorzata Gadek, Izabela Ćwiertnia
10. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie – Elżbieta Duliban, Marzena Pęgiel
11. Podstawy opieki paliatywnej – Małgorzata Fidos, Anna Białoń-Janusz
12. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi – Renata Galska, Ewa Łatak
13. Szczepienia ochronne – Dorota Szot, Dorota Zychowicz
14. Wykonanie badania spirometrycznego – Marzena Kopyto, Ewa Kostrz
15. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego – Edyta Turkanik, Katarzyna Piegza
16. Wykonywanie i ocena testów skórnych – Grażyna Dębska, Lucyna Tomaszek
17. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe – Eliza Kowalczyk, Stanisław Wojtan
Kursy specjalistyczne dla położnych:
1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – Maria Kaleta, Barbara Słupska
2. Leczenie ran – Barbara Słupska, Halina Serafin
3. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu -Jadwiga Fraczek, Maria Kaleta
4. Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym – Józefa Gurgul, Beata Marzec
5. Szczepienia ochronne – Beata Nowak, Barbara Słupska

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:
1. Edukator w cukrzycy – Jolanta Łysak, Elżbieta Fik
2. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – Marek Kucab, Iwona Malinowska- Lipień
3. Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego odskórnego wlewu insuliny CPWI – Jolanta Łysak, Elżbieta Fik
4. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów – Anna Dudkiewicz, Małgorzata Gawlik
5. Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Iwona Malinowska-Lipień, Anna Polonek
6. Resuscytacja krażeniowo-oddechowa – Bożena Woźniak-Pachota, Anna Majka
7. Resuscytacja oddechowo-krążeniową noworodka – Anna Majka, Anna Polonek
8. Terapia bólu ostrego u dorosłych – Sylwia Góral, Marzena Pęgiel
9. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych – Małgorzata Fidos, Barbara Dudek
10. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego – Andrzej Pilch, Adam Pilszak
11. Wywiad i badanie fizykalne – Iwona Malinowska-Lipień, Barbara Słupska

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas