Menu

Uchwała Nr 131/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Rady ds. Polityki Senioralnej

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wytypowało przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

– Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

do udziału w pracach Rady ds. Polityki Senioralnej powołanej Zarządzeniem nr 9 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Rady do spraw Polityki Senioralnej (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 9) w zakresie zadań określonych w § 2 niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Traci moc:

– Uchwała Nr 1329/VIP/2015 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Rady ds. Polityki Senioralnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas