Menu

Uchwała Nr 132/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołów opiniujących wnioski pielęgniarek posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie w której zamierzają uzyskać tytuł specjalisty i ubiegają się o zwolnienie przez Ministra Zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w całości

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wytypowało przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

– Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

do udziału w pracach Zespołów opiniujących wnioski pielęgniarek posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie w której zamierzają uzyskać tytuł specjalisty i ubiegają się o zwolnienie przez Ministra Zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w całości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas