Menu

Uchwała Nr 152/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego i komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie:

1.    Iwona Markiewicz, Krystyna Mizerska, Renata Wróż, Ewa Kucharska, Danuta Łoniewska-Lichterowicz, Wioletta Skowron, Danuta Laurman-Wierus, Lidia Michałowska, Karolina Jędryka, Anna Bera, Jolanta Dołęga – kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – program dla pielęgniarek i położnych.

2.    Iwona Markiewicz, Danuta Łoniewska-Lichterowicz, Irena Sikora-Mysiałek, Krystyna Mizerska, Ewa Kucharska, Julita Stefańska – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne” – program dla pielęgniarek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas