Menu

Uchwała Nr 157/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tiret 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania.

1.      Małgorzata Gwiżdż-Szczerba – Kandydat do rady Społecznej Centrum Medyczne Kol-Med. w Tarnowie.
2.      Agata Kaczmarczyk – Kandydat do Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie.
3.      Ewa Stanek – Kandydat do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.
4.      Maria Kaleta – Kandydat do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie.
5.      Jolanta Łysak – Kandydat do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
6.      Helena Brzozowska – Kandydat do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas