Menu

Uchwała Nr 168/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 77/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu ds. przygotowania rekomendacji do wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmian w § 1 uchwały Nr 77/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu ds. przygotowania rekomendacji do wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, nadając mu nową następującą treść:

„§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych powołuje doraźny zespół w składzie:

– Sebastian Irzykowski – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
– Elżbieta Madajczyk,
– Tomasz Krzysztyniak,
– Małgorzata Kufel,
– Arkadiusz Szcześniak,
– Paweł Jędrysiak,

do przygotowania rekomendacji do wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, w zakresie prac związanych z wypracowaniem ogólnych rekomendacji NRPiP do wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas