Menu

Uchwała Nr 172/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego i komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi:

1.      Lucyna Okulska – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” – program dla pielęgniarek.
2.      Alicja Chrobak – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo chirurgiczne” – program dla pielęgniarek.
3.      Maria Cianciara – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo internistyczne” – program dla pielęgniarek.
4.      Ewa Kołkowska – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo rodzinne” – program dla pielęgniarek.
5.      Danuta Ziółkowska – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo pediatryczne” – program dla pielęgniarek.
6.      Maria Kowalczyk – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze”- program dla położnych.
7.      Ksenia Cholewa – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo onkologiczne” – program dla pielęgniarek.
8.      Lucyna Okulska – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo ratunkowe”- program dla pielęgniarek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas