Menu

Uchwała Nr 175/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego i komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Słupsku:

1.      Ewa Malicka-Kaczmarzyk – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo internistyczne” – program dla pielęgniarek.
2.      Elżbieta Wach – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo chirurgiczne” – program dla pielęgniarek.
3.      Ewa Malicka-Kaczmarzyk – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo internistyczne” – program dla pielęgniarek.
4.      Bogumiła Jasińska – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” – program dla pielęgniarek.
5.      Małgorzata Markiewicz – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” – program dla położnych.
6.      Bogumiła Jasińska – kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – program dla pielęgniarek i położnych.
7.      Kazimiera Hebel – kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” – program dla pielęgniarek i położnych.
8.      Mariola Staniul – kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – program dla pielęgniarek i położnych.
9.      Agata Treczyńska-Khalfallah – kurs specjalistyczny „Wykonanie badania spirometrycznego”- program dla pielęgniarek.
10.  Elżbieta Wach – kurs specjalistyczny „Pielęgniarstwo onkologiczne” – program dla pielęgniarek.
11.  Mariola Staniul – kurs specjalistyczny „Pielęgniarstwo rodzinne” – program dla pielęgniarek.
12.  Krystyna Koglin – kurs specjalistyczny „Leczenie ran” – program dla pielęgniarek.
13.  Bogumiła Jasińska – kurs specjalistyczny „Terapia bólu przewlekłego” – program dla pielęgniarek i położnych.
14.  Małgorzata Kaczmarek – kurs specjalistyczny „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi”- program dla pielęgniarek.
15.  Bogumiła Kowalewska – kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” – program dla pielęgniarek i położnych.
16.  Bogumiła Jasińska – kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka” – program dla pielęgniarek i położnych.
17.  Anna Grzegorczyk – kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – program dla pielęgniarek i położnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas