Menu

REGULAMIN
NACZELNEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Część ogólna.

§ 1. Regulamin określa tryb wewnętrznego funkcjonowania Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych jako sądu I i II instancji.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)              ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038);

2)      Naczelnym Sądzie – należy przez to rozumieć Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

3)      Naczelnym Rzeczniku – należy przez to rozumieć Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

4)      okręgowym sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

5)      okręgowym rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

§ 3. Siedzibą Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych jest siedziba Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 4. 1. W skład Naczelnego Sądu wchodzą: Przewodniczący i członkowie.

2. Kadencja Naczelnego Sądu trwa 4 lata.

3. Naczelny Sąd działa do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego Naczelnego Sądu. Przewodniczący Naczelnego Sądu wykonuje swoją funkcję od dnia wyboru.

§ 5. 1. Pracą Naczelnego Sądu kieruje Przewodniczący Naczelnego Sądu. Polecenia Przewodniczącego Naczelnego Sądu w zakresie funkcjonowania sądu są wiążące dla członków Naczelnego Sądu i pracownika obsługi kancelaryjnej.

2. Członkowie i pracownik Naczelnego Sądu zobowiązani są do wykonywania swoich czynności sprawnie, dokładnie i niezwłocznie oraz przestrzegając nakazanych terminów, aby zapewnić prawidłową realizację zadań sądu.

 

Zadania Przewodniczącego Naczelnego Sądu.

§ 6. 1. Przewodniczący Naczelnego Sądu:

1) reprezentuje Naczelny Sąd w kontaktach zewnętrznych;

2) zwołuje pierwsze posiedzenie Naczelnego Sądu w terminie 30 dni od daty zakończenia Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. W toku tego posiedzenia dokonuje się wyboru dwóch wiceprzewodniczących Naczelnego Sądu;

3) zapoznaje się z wpływającą korespondencją i określa sposób jej załatwienia;

4) czuwa nad prawidłowym i terminowym tokiem postępowań prowadzonych przez Naczelny Sąd;

5) nadzoruje pracę pracownika obsługi kancelaryjnej;

6) organizuje narady i szkolenia dla członków Naczelnego Sądu, przewodniczących i zastępców przewodniczących okręgowych sądów pielęgniarek i położnych oraz członków tych sądów;

7) inicjuje działania z zakresu popularyzacji prawa, zwłaszcza w zakresie zagadnień dotyczących odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych;

8) zarządza i przeprowadza wizytacje okręgowych sądów pielęgniarek i położnych. Organizację, zakres i przebieg wizytacji określa każdorazowo Przewodniczący Naczelnego Sądu;

9) wykonuje inne czynności wynikające z pełnionej funkcji.

2. Przedmiotem narad i szkoleń oraz działań z zakresu popularyzacji prawa o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7 w szczególności są:

1) współpraca przewodniczących okręgowych sądów z okręgowymi rzecznikami;

2) czynności przewodniczących okręgowych sądów w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości prowadzonych postępowań;

3) zagadnienia dotyczące wykładni i stosowania przepisów prawa;

4) sprawy dotyczące zagadnień organizacyjnych sądu.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 określa:

1)     okręgowy sąd, w którym będzie przeprowadzona wizytacja;

2)     datę przeprowadzenia wizytacji;

3)     temat i zakres zagadnień objętych wizytacją;

4) skład zespołu wizytującego, z tym że w razie objęcia wizytacją obsługi kancelaryjnej w skład zespołu powołuje się pracownika prowadzącego obsługę kancelaryjną Naczelnego Sądu.

4. Datę rozpoczęcia wizytacji podaje się do wiadomości przewodniczącemu okręgowego sądu na 30 dni przed jej rozpoczęciem.

5. Z przebiegu wizytacji sporządza się pisemne protokół obejmujący:

1)     określenie zagadnień objętych wizytacją;

2)      wskazanie uchybień stwierdzonych w toku wizytacji;

3)      wnioski i zalecenia wynikające z analizy wyników wizytacji.

6. Wizytacje prowadzi się według planu rocznego wizytacji zatwierdzonego przez Przewodniczącego Naczelnego Sądu z tym, że w razie stwierdzenia konieczności, można również prowadzić wizytacje doraźne, nie ujęte w planie rocznym wizytacji.

7. Zakres wizytacji w razie objęcia wizytacją obsługi kancelaryjnej, obejmuje:

1)     sposób przygotowania akt do rozprawy (posiedzenia);

2)     zasady rejestrowania korespondencji wpływającej do okręgowego sądu;

3)     zasady przechowywania i zabezpieczania dokumentów sądowych;

4)     zasady prowadzenia repertoriów;

5)     zasady prowadzenia sprawozdawczości.

 

Postępowanie przed Naczelnym Sądem.

§ 7. 1. Sprawy wpływające do Naczelnego Sądu rozpoznawane są w kolejności ich wpływu.

2. Przewodniczący Naczelnego Sądu w przypadkach pilnych i innych uznanych za szczególnie uzasadnione, może zarządzić rozpoznanie wskazanej sprawy lub spraw określonego rodzaju poza kolejnością określoną terminem wpływu sprawy.

3. Za sprawy pilne uważa się:

1) sprawy, w których od popełnienia czynu upłynął okres 2 lat w momencie wpływu sprawy do Naczelnego Sądu;

2) sprawy w których sąd I instancji orzekł karę pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

3) sprawy dotyczące odwołań od postanowień w sprawie tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

4) sprawy dotyczące wyznaczenia okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w trybie art. 47 ust. 2 ustawy.

§ 8. 1. Pomieszczenie, w którym odbywa się rozprawa (posiedzenie sądu) powinno spełniać wymogi zapewniające powagę sądu.

2. W pomieszczeniu wydziela się miejsce dla składu orzekającego, rzecznika odpowiedzialności zawodowej, osoby obwinionej i jej obrońcy.

§ 9. 1. Przewodniczący Naczelnego Sądu, po otrzymaniu odwołania od orzeczenia sądu I Instancji wraz z całością materiału sprawy lub wniosku sprawdza czy odpowiada ono warunkom formalnym.

2. Przewodniczący Naczelnego Sądu kieruję sprawę na posiedzenie niejawne, jeżeli uzna, że odwołanie zostało wniesione po terminie lub przez osobę nieuprawnioną, albo jest niedopuszczalne z mocy ustawy.

3. Po stwierdzeniu, że odwołanie odpowiada warunkom formalnym, Przewodniczący Naczelnego Sądu zarządza doręczenie stronie przeciwnej odpisu odwołania wraz z uzasadnieniem i wydaje stosowne zarządzenie przygotowujące rozprawę. W tym celu:

1) ustala termin rozprawy z uwzględnieniem upływu co najmniej 14 dni od doręczenia stronie przeciwnej odpisu odwołania;

2) wyznacza skład orzekający sądu oraz, w razie stwierdzenia takiej konieczności, rezerwowego członka składu orzekającego;

3) zarządza zawiadomienie o terminie rozprawy obwinioną pielęgniarkę/położną oraz jej obrońcę i Naczelnego Rzecznika.

§ 10. Członek składu orzekającego zobowiązany jest z urzędu wyłączyć się od udziału w sprawie, jeśli zachodzi jedna z przeszkód wskazanych w art. 40 i art. 41 kodeksu postępowania karnego.

§ 11. 1. W zawiadomieniach i wezwaniach należy wskazać, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić wezwana osoba oraz czy jej stawiennictwo jest obowiązkowe.

2. Zawiadomienia, wezwania oraz odpisy orzeczeń i zarządzeń od których ich adresatowi przysługuje środek odwoławczy, przesyła się za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

§ 12. 1 W razie odroczenia lub przerwania rozprawy, należy ogłosić osobom na niej obecnym i zainteresowanym, termin następnego posiedzenia w tej sprawie, chyba że ze względu na przyczynę odroczenia lub przerwania rozprawy niezwłoczne wyznaczenie określonego terminu nie jest możliwe. Jeżeli wyznaczenie terminu nie jest możliwe, należy poinformować osoby zainteresowane, że nowy termin zostanie wyznaczony z urzędu.

2. Jeżeli następny termin został ogłoszony, należy pouczyć osoby zainteresowane, które z nich mają obowiązek stawić się na kolejną rozprawę bez osobnego wezwania. Jednakże na żądanie osoby zainteresowanej należy wydać jej pismo wskazujące termin stawienia się w sądzie.

 

Przebieg rozprawy (posiedzenia).

§ 13. 1. Rozprawą lub posiedzeniem kieruje przewodniczący składu orzekającego. Do jego obowiązków należy w szczególności: zapewnienie sprawnego przebiegu rozprawy i jego zgodności z obowiązującymi przepisami, a także dbałość o zachowanie porządku na sali rozpraw oraz powagi sądu przez wszystkie osoby obecne na rozprawie.

2. Przewodniczący składu orzekającego udziela głosu stronom, pełnomocnikom oraz innym osobom zwracającym się do sądu.

3. Przewodniczący składu orzekającego powinien udzielić uczestnikom rozprawy niezbędnych informacji i wyjaśnień co do przysługujących im uprawnień.

4. Protokolantem w rozprawie jest wyznaczony przez przewodniczącego Naczelnego Sądu pracownik wykonujący obsługę pracy Naczelnego Sądu lub członek Naczelnego Sądu.

§ 14. Jeśli przewodniczący składu orzekającego nie zarządzi inaczej, każda osoba powstaje z miejsca, gdy przemawia do sądu lub sąd do niej się zwraca.

§ 15. 1. Orzeczenie sporządza członek składu orzekającego – sprawozdawca.

2. W razie, gdy sporządzenie uzasadnienia orzeczenia przez członka składu orzekającego – sprawozdawcę nie jest możliwe lub napotyka na przeszkody, których czasu trwania nie można przewidzieć, uzasadnienie sporządza wskazany przez przewodniczącego składu orzekającego inny członek sądu, który brał udział w wydaniu orzeczenia.

§ 16. 1. Narada nad orzeczeniem sądu jest tajna. Członek składu orzekającego uczestniczący w naradzie ma obowiązek zachowania w tajemnicy jej przebieg. W naradzie nie bierze udziału sędzia rezerwowy.

2. Zgłoszenie zdanie odrębnego zaznacza się przy podpisie złożonym na orzeczeniu przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki oraz podaje się je do wiadomości w czasie ogłaszania orzeczenia i ustnych jego motywów, a jeżeli członek składu orzekającego,
który zgłosił zdanie odrębne wyraził na to zgodę, także jego nazwisko.

Obsługa kancelaryjna.

§ 17. 1. Obsługę kancelaryjną Naczelnego Sądu zapewnia biuro Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 18. 1. Zadania pracownika wykonującego obsługę kancelaryjną sądu:

1) prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

2) prowadzenie rejestru spraw I i II instancji (odwoławczych);

3) prowadzenie rejestru spraw dotyczących wniosków w trybie art. 47 ust. 2 ustawy;

4) prowadzenie rejestru spraw, w których dokonano przedłużenia okresu postępowania wyjaśniającego;

5) przyjmowanie i rejestracja pism oraz przedstawianie ich Przewodniczącemu Naczelnego Sądu;

6) przyjmowanie interesantów oraz udzielanie informacji ustnej i pisemnej w porozumieniu z Przewodniczącym Naczelnego Sądu;

7) udzielanie odpowiedzi na pisma w terminie ustawowym – przygotowanie projektu odpowiedzi;

8) przyjmowanie akt spraw, sprawdzenie ich pod względem formalnym i proceduralnym, przygotowanie osobnej teczki akt sprawy Naczelnego Sądu;

9) przyjmowanie zażaleń i odwołań od postanowień okręgowych sądów i Naczelnego Rzecznika;

10) udostępnianie akt sprawy do wglądu osobom uprawnionym, wydawanie dokumentacji, uwierzytelnianie odpisów wydawanych akt za zgodą Przewodniczącego Naczelnego Sądu;

11) sporządzanie projektów zarządzeń dot. rozpraw sądowych, posiedzeń niejawnych, wezwań i zawiadomień;

12) przygotowywanie rozpraw i posiedzeń Naczelnego Sądu;

13) przygotowanie wzorów druków sądowych;

14) prowadzenie repertorium i skorowidza akt wszystkich spraw prowadzonych w Naczelnym Sądzie;

15) wykonywanie pracy merytorycznej związanej z przeprowadzonymi rozprawami sądowymi i z pracą kancelarii Naczelnego Sądu;

16) organizowanie narad, szkoleń i posiedzeń członków Naczelnego Sądu i okręgowych sądów;

17) sporządzanie sprawozdań i zestawień statystycznych, rocznych i kadencyjnych;

18) informowanie członków Naczelnego Sądu o planowanej rozprawie, posiedzeniach i naradach;

19) przygotowywanie usprawiedliwień dla składu orzekającego do ich zakładu pracy;

20) pisanie protokołów z rozpraw i posiedzeń;

21) na polecenie Przewodniczącego Naczelnego Sądu udział w wizytacjach okręgowych sądów;

22) wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki i położnej, zleconych przez przewodniczącego Naczelnego Sądu;

23) pracownik wykonujący obsługę kancelaryjną prac sądu uprawniony jest do uwierzytelniania odpisów dokumentów procesowych.

2. Wzory rejestrów, o których mowa w ust. 2 określa Przewodniczący Naczelnego Sądu. W razie uznania takiej konieczności Przewodniczący Naczelnego może określić wzory innych rejestrów niezbędnych dla działalności Naczelnego Sądu.

3. Dokumentację należy przechowywać w metalowej lub pancernej szafie. Klucz od szafy musi być zabezpieczony i wydawany wyłącznie osobom upoważnionym
za pokwitowaniem.

§ 19. 1. Informacji dotyczących prowadzonych postępowań udziela się stronom tych postępowań, ich pełnomocnikom lub osobom przez nie upoważnionym oraz innym osobom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

2. Przewodniczący Naczelnego Sądu może określić:

1) rodzaj informacji, które mogą być udzielane tylko za jego zgodą;

2) tryb i formę udzielania tych informacji.

3. Udostępnienie do wglądu akt sprawy, dokonywanie z nich odpisów wymaga pisemnej zgody przewodniczącego sadu, a po wyznaczeniu składu orzekającego, przewodniczącego tego składu. Akta udostępnia się po przedstawieniu przez stronę dowodu tożsamości lub pełnomocnika strony. Po wydaniu odpisów należy dokonać adnotacji a do akt dołączyć pokwitowanie odbioru lub adnotację o wysłaniu pisma.

Przepisy końcowe.

§ 20. Przewodniczący Naczelnego Sądu sprawdza każdorazowo, czy orzeczenie zawiera rozstrzygnięcie dotyczące kosztów postępowania. Jeżeli w orzeczeniu brak takiego rozstrzygnięcia, przewodniczący sądu określa te koszty zarządzeniem w terminie 14 dni od wydania orzeczenia, pouczając osobę ukaraną o przysługującym jej na to zarządzenie zażaleniu.

§ 21. Prawomocne orzeczenie przesyła się do rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych.

§ 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego.