Menu

Uchwała Nr 323/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego i komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie:

1.    Maria Gołda, Kinga Harpula, Anita Drążek, Halina Szeliga, Halina Kalandyk – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne” – program dla pielęgniarek.
2.    Dariusz Bazaliński, Paweł Wiech – kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” – program dla pielęgniarek i położnych.
3.    Joanna Przybek-Mita, Jadwiga Brożyniak, Magdalena Cwynar – kurs specjalistyczny „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” – program dla pielęgniarek i położnych.
4.    Dorota Ozga, Barbara Zych – kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka” – program dla pielęgniarek i położnych.
5.    Agnieszka Drabicką, Małgorzata Jaworską, Ewa Sroka – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania” – program dla pielęgniarek.
6.    Joanna Przybek-Mita, Jadwiga Brożyniak Magdalena Cwynar, Dorota Liput, Ewa Szymańską, Justyna Czekaj – kurs specjalistyczny „Podstawy opieki paliatywnej” – program dla pielęgniarek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas