Menu

Uchwała Nr 326/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tiret 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania.

1.      Krystyna Matosek – Kandydat do Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu.
2.      Tomasz Krzysztyniak – Kandydat do Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas