Menu

Uchwała Nr 327/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw opracowania rozwiązań na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wytypowało przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

  • Małgorzatę Wojciechowską
  • Małgorzatę Piejak

do udziału w pracach Zespołu do spraw opracowania rozwiązań na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci, powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas