Menu

Uchwała Nr 399/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 6 czerwca 2016 r.

 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00026/C/02200

1) Oznaczenie organizatora kształcenia: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
2) Adres zamieszkania lub siedziby: ul. Południowa 10, 33-100 Tarnów
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP: 873-13-71-181
4) Forma organizacyjno-prawna: jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia: kurs specjalistyczny leczenie ran
6) Program przeznaczony dla: położnych
7) System kształcenia: niestacjonarny
8) Data zatwierdzenia programu kształcenia przez Ministra Zdrowia: 19 sierpnia 2015 r.
9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

    – Zajęcia teoretyczne:

 – Tarnów 33-100 ul. Południowa 10 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

– Dąbrowa Tarnowska 33-200 ul. Szpitalna 1 ZOZ

– Brzesko 32-800 ul. Kościuszki 68 SP ZOZ Szpital Powiatowy im. L. Rydygiera

– Tuchów 33-170 ul. Szpitalna 1 Centrum Zdrowia

    – Zajęcia praktyczne: – Tarnów 33-100 ul. Lwowska 178a Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza Oddział gienkologiczno-położniczy

– Tarnów 33-100 ul. Szpitalna 13 Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika ZOL

10) Czas obowiązywania wpisu: wydano na czas nieokreślony

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Dokumentacja złożona w dniu 3 czerwca 2016 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie dotycząca wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program kursu specjalistycznego „Leczenie ran”, dla położnych, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 ze zm.).

Pouczenie
Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas