Menu

Uchwała Nr 434/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego i komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie:

  1. Zofia Serafin – kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” – program dla pielęgniarek.
  2. Dorota Liput, Beata Źrebiec-Pączyńska – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo geriatryczne” – program dla pielęgniarek.
  3. Katarzyna Kęcka, Ewa Grażyna Żmudczyńśka, Jarosław Czepczarz – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo internistyczne” – program dla pielęgniarek.
  4. Anna Jochim-Labuda – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo opieki paliatywnej” – program dla pielęgniarek.
  5. Katarzyna Wawrzyniak – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo pediatryczne” – program dla pielęgniarek.
  6. Wiesława Berny – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo psychiatryczne” – program dla pielęgniarek.
  7. Jadwiga Mółka-Schab – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo ratunkowe” – program pielęgniarek.
  8. Renata Stróżańska – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo ochrony zdrowia pracujących” – program dla pielęgniarek.
  9. Renata Piechnik – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze” – program dla położnych.
  10. Beata Niewiadomska-Jarosz – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo rodzinne” – program dla położnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas