Menu

Uchwała Nr 438/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych:

1.      Milena Kruk – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo onkologiczne” – program dla pielęgniarek.
2.      Iwona Bolesta-Lechmańska – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo chirurgiczne” – program dla pielęgniarek.
3.      Elżbieta Dróżdż-Kublicka – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo pediatryczne” – program dla pielęgniarek.
4.      Dorota Cholewicka – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze” – program dla położnych
5.      Grażyna Pycka-Getka – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo operacyjne” – program dla pielęgniarek.
6.      Danuta Zienkiewicz – szkolenie specjalizacyjne „Ochrony zdrowia pracujących” – program dla pielęgniarek.

§ 2. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych:

1.      Małgorzata Czaplicka – kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” – program dla pielęgniarek.
2.      Małgorzata Czaplicka – kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne” – program dla położnych.
3.      Aneta Sobocińska – kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – program dla pielęgniarek i położnych.
4.      Aneta Sobocińska – kurs specjalistyczny „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka” – program dla pielęgniarek i położnych.
5.      Małgorzata Dupik – kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – program dla pielęgniarek i położnych.
6.      Iwona Bolesta-Lechmańska – kurs specjalistyczny „Leczenie ran” – program dla pielęgniarek.
7.      Iwona Bolesta-Lechmańska – kurs specjalistyczny „Leczenie ran” – program dla położnych.
8.      Mariola Pietrzak – kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” – program dla pielęgniarek i położnych.
9.      Aneta Sobocińska – kurs specjalistyczny „Żywienie dojelitowe i pozajelitowe” – program dla pielęgniarek.
10.  Barbara Knoff – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne” – program dla pielęgniarek.
11.  Iwona Bolesta-Lechmańska – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo chirurgiczne” – program dla pielęgniarek.
12.  Barbara Knoff – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo geriatryczne” – program dla pielęgniarek.
13.  Grażyna Pycka-Getka – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo operacyjne” – program dla pielęgniarek.
14.  Agnieszka Michalak – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” – program dla pielęgniarek.
15.  Wioletta Gawrych – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo psychiatryczne” – program dla pielęgniarek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas