Menu

Uchwała Nr 448/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Parlamentarnego Zespołu do spraw Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wytypowało przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:
– Mariolę Łodzińską – Wiceprezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
– Ewę Janiuk – Wiceprezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
– Sabinę Wiatkowską – Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
– Wiesławę Welke – Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

do udziału w pracach Parlamentarnego Zespołu do spraw Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki zajmującego się przygotowaniem projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
§ 2. Traci moc:
– Uchwała Nr 870/VIP/2013 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Parlamentarnego Zespołu do spraw Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas