Menu

Uchwała Nr 490/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego i komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. w Rzeszowie, placówka szkoleniowa w Krośnie:

1.       Kalina Kostka, Ewa Grejner, Lidia Kulawik, Danuta Frątczak, Anna Pisany – Syska, Beata Fularska, Beata Dziura, Agnieszka Wilusz, Beata Barańska, Małgorzata Buba, Barbara Kustra – kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” – program dla pielęgniarek i położnych.
2.       Barbara Król, Weronika Rozenberger, Beata Barańska, Jolanta Sawicka – kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi w leczeniu systemowym nowotworów” – program dla pielęgniarek i położnych.
3.       Krystyna Rossa, Krzysztof Chmielowiec, Barbara Syrek, Jolanta Patrzyńska, Wioletta Żuber-Wróblewska – kurs specjalistyczny „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi” – program dla pielęgniarek.
4.       Bogusława Busko, Weronika Rozenberger, Lucyna Plewa, Agnieszka Młynarska, Dorota Krochmal, Beata Dziura, Agnieszka Wilusz, Beata Barańska, Jolanta Sawicka, Ewa Grysztar, Barbara Kustra – kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” – program dla pielęgniarek i położnych.
5.       Regina Maliszewska, Anna Łączna – Sokołowska, Ewa Górecka, Agnieszka Młynarska, Ewa Grysztar – kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” – program dla pielęgniarek i położnych.
6.       Halina Kuźnicka, Beata Biedalska, Barbara Kustra – kurs specjalistyczny „Wykonanie badania spirometrycznego” – program dla pielęgniarek.
7.       Barbara Król, Weronika Rozenberger, Jolanta Sawicka – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo onkologiczne” – program dla pielęgniarek.
8.       Krystyna Rossa – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo psychiatryczne” – program dla pielęgniarek.
9.      Irena Worek, Jan Sadłowski, Joanna Fogel, Alicja Spaczyńska – Ratajczak, Dorota Krochmal – kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo geriatryczne” – program dla pielęgniarek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas