Menu

Uchwała Nr 536/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawicieli samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osoby do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, placówka szkoleniowa w Tarnobrzegu:

 1. Marta Jakubas – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo chirurgiczne” – program dla pielęgniarek.
 2. Ewa Ćwik – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo zachowawcze” – program dla pielęgniarek.
 3. Beata Paruch – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” – program dla pielęgniarek.
 4. Dorota Ludwińska – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo operacyjne” – program dla pielęgniarek.
 5. Anna Ostrowska – kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – program dla pielęgniarek i położnych.
 6. Marzena Gryboś – kurs specjalistyczny „Terapia bólu ostrego u dorosłych” – program dla pielęgniarek i położnych.
 7. Anna Pająk – kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” – program dla pielęgniarek i położnych.

§ 2. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osoby do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej i komisji postępowania kwalifikacyjnego w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, placówka szkoleniowa w Tarnobrzegu:

 1. Iwona Drążkiewicz – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo chirurgiczne” – program dla pielęgniarek.
 2. Katarzyna Kostrzewa – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo pediatryczne” – program dla pielęgniarek.
 3. Natalia Jaworska – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” – program dla pielęgniarek.
 4. Joanna Witkowska Tomczyk – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze” – program dla położnych.
 5. Jolanta Górecka – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo internistyczne” – program dla pielęgniarek.
 6. Urszula Dudzińska – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo onkologiczne” – program dla pielęgniarek.
 7. Lidia Dana – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo geriatryczne” – program dla pielęgniarek.
 8. Zofia Kucwaj – szkolenie specjalizacyjne „Pielęgniarstwo neonatologiczne” – program dla pielęgniarek i położnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas