Menu

Uchwała Nr 544/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00018/C/02241

1) Oznaczenie organizatora kształcenia: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
2) Adres zamieszkania lub siedziby: ul. Kościuszki 27/30-32, 85-079 Bydgoszcz
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP: 554-13-03-482
4) Forma organizacyjno-prawna: jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia: kurs specjalistyczny Dializoterapia
6) Program przeznaczony dla: pielęgniarek
7) System kształcenia: niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

    – Zajęcia teoretyczne:

– Bydgoszcz 85-097 ul. Kościuszki 27/30-32 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

– Bydgoszcz 85-168 ul. Ujejskiego 75 Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr J. Biziela

– Włocławek 87-800 ul. Dziewińska 17 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

    – Zajęcia praktyczne: – Bydgoszcz 85-092 ul. Skłodowskiej-Curie 9 Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr A. Jurasza Ośrodek dializy pozaustrojowej, Oddział dializy otrzewnowej, Oddział intensywnej terapii prowadzący zabiegi oczyszczania pozaustrojowego krwi w technikach ciągłych

– Włocławek 87-800 ul. Wieniecka 49 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział intensywnej terapii prowadzący zabiegi oczyszczania pozaustrojowego krwi w technikach ciągłych

– Włocławek 87-800 ul. Wieniecka 49 Diaverum Polska Sp. z o.o.

Ośrodek dializy pozaustrojowej, Oddział dializy otrzewnowej

– Radziejów 88-200 ul. Szpitalna 3f Centrum Usług Medycznych Dialmedika Sp. z o.o. Ośrodek dializy pozaustrojowej, Oddział dializy otrzewnowej

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokumentacja złożona w dniu 18 października 2016 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy dotycząca wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program kursu specjalistycznego  „Dializoterapia”, dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas