Menu

Uchwała Nr 75/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§  1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wytypowało przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

Ewę Janiuk – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

do udziału w pracach Zespołu do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej, w zakresie zadań określonych w art. 3 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej (Dz. Urz. MZ. z 2015 r., poz. 72)

§  2. Traci moc:

– uchwała nr 2036/VIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas