Menu

Uchwała Nr 77/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu ds. przygotowania rekomendacji do wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych powołuje doraźny zespół w składzie:

  • Sebastian Irzykowski – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
  • Elżbieta Madajczyk,
  • Sylwia Dahms,
  • Małgorzata Kufel
  • Adam Wójcik,

do przygotowania rekomendacji do wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, w zakresie prac związanych z wypracowaniem ogólnych rekomendacji NRPiP do wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.

§ 2. Traci moc:

– uchwała Nr 2040/VIP/2015 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu ds. przygotowania rekomendacji do wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas