Menu

Uchwała Nr 81/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Rady do spraw Zdrowia Publicznego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wytypowało przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

  • Zofię Małas – Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

do udziału w pracach Rady do spraw Zdrowia Publicznego pełniącą funkcję opiniodawczo-doradczą dla ministra właściwego do spraw zdrowia, w zakresie zadań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1916).

§ 2. Traci moc:

  • Uchwała Nr 2035/VIP/2015 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Rady do spraw Zdrowia Publicznego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas