Menu

Do konferencji zostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

W centrum uwagi naszej konferencji stawiamy bezpieczeństwo pielęgniarek i położnych w wykonywaniu zawodu, a tym samym bezpieczeństwo pacjentów. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Znajomość przepisów związanych z wykonywaną pracą przez pracodawców, podległych im kierowników oraz pracowników – jest niezbędnym warunkiem bezpiecznego organizowania stanowisk pracy i samej pracy. Świadomość zagrożeń, jakim podlegają pielęgniarki i położne podczas pracy, a także wiedza o ergonomicznej organizacji stanowiska pracy, nabycie umiejętności właściwych technik i sposobów wykonywania pracy pozwala na efektywną ochronę ich zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa.

Do udziału w konferencji zapraszamy pielęgniarki i położne, kadrę zarządzającą w pielęgniarstwie oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką bezpieczeństwa pracy.

Program Konferencji

10 września 2018 r.

 

8.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Otwarcie konferencji – Zofia Małas –Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

10.15–10.30 Wystąpienie zaproszonych gości

 

10.30–13.30 Sesja I. Rozwiązania systemowe w zakresie bezpiecznych warunków pracy pielęgniarek i położnych

 1. Priorytetowe działania w zakresie poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych– Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce
 2. Polityka tworzenia bezpiecznych warunków pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy pielęgniarki i położnej
 3. Przerwa kawowa
 4. Ergonomia pracy na stanowisku pielęgniarki i położnej
 5. Wyniki działalności kontrolno-nadzorczych Państwowej Inspekcji Pracy w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy pielęgniarek i położnych
 6. Obiad

14.30–16.45 Sesja II Zagrożenia  na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej

 1. Agresja wobec pielęgniarek i położnych: przyczyny, skutki, radzenie sobie
 2. Wpływ pracy zmianowej na zdrowie i funkcjonowanie pielęgniarek i położnych  w Polsce na tle badań w innych krajach
 3. Przerwa kawowa
 4. Zagrożenia biologiczne na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej
 5. Ryzyko ekspozycji pracownika medycznego na materiał biologiczny
 6. Zaburzenia psychozdrowotne w pracy zmianowej
 7. Kolacja

11 września 2018 r.

9.00–12.30 Sesja III  Nadmierne obciążenie pracą a odpowiedzialność pielęgniarek i położnych

 1. Odpowiedzialność pracownicza i cywilna
 2. Odpowiedzialność zawodowa
 3. Przerwa kawowa
 4. Przyczyny i konsekwencje prawne zdarzeń niepożądanych i zdarzeń medycznych
 5. Ryzyka i szkody na wybranych stanowiskach pracy pielęgniarek i położnych z perspektywy ubezpieczyciela
 6. Zdarzenia niepożądane w pielęgniarstwie – ryzyka i szkody
 7. Podsumowanie, wnioski i zamknięcie konferencji
 8. Obiad

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem zakwalifikowania jest dokonanie rejestracji i opłaty.

Opłata za udział w konferencji zawiera materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe ciągłe, 2x lunch, kolację integracyjną i  wynosi:

450 zł. –opłata dokonana w terminie do 31.07.2018r ;

500 zł – opłata dokonana po 31.07.2018r.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, 02-757 Warszawa, ul. Pory 78 lok.10 na rachunek:

Deutsche Bank 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002 w tytule przelewu „konferencja bezpieczna praca”

Opcja noclegu:

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegu w Hotelu Gromada Centrum Pl. Powstańców Warszawy 2 na hasło „pielęgniarki”. Wynegocjowana cena noclegu  10/11.09.2018 r. wynosi:

 • w pokoju standard 1 osobowym – 314,50 zł brutto,
 • w pokoju 2 osobowym business– 348,50 zł brutto (174,25 za 1 osobę);
 • w pokoju 2 osobowym business plus– 382,50 zł brutto (191,25 za 1 osobę).

Rodzaj pokoju w zależności od dostępności w chwili rezerwacji. Ofertę cenową hotel zapewnia do dnia 31 lipca 2018 r. Po tym terminie hotel nie uwzględnia niższych wynegocjowanych cen.

Rezerwacje pokoju można założyć:

 1. na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.gromada.pl/hotelwarszawa-centrum, w miejscu Kod promo proszę wpisać: nipip2018
 2. wysyłając e-mail na adres: warszawahotel.centrum@gromada.pl i podając hasło: PIELĘGNIARKI
 3. dzwoniąc pod numer telefonu: 225829400, 225829461, 225829451, 225829901 i podając hasło: PIELĘGNIARKI
  Wysyłając e-mail lub dzwoniąc trzeba podać jaki pokój ma być: standard czy business oraz czy ma to być pokój 1-osobowy czy 2-osobowy. Osoby rezerwujące pokój 2 osobowy same dobierają drugą osobę do pokoju na etapie rezerwacji.

Rejestracja na konferencję

Czy wystawić fakturę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu rejestracji i udziału w ww. konferencji.

14 + 12 =

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwana dalej: „NIPiP” z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, nipip@nipip.pl. tel. 22-327-61-61.
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia konferencji Ogólnopolska konferencja dla pielęgniarskiej i położniczej kadry zarządzającej 15-16 października 2018 r. Warszawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazania materiałów konferencyjnych oraz sporządzenia zaświadczeń dla uczestników szkolenia.
 4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia. Jednakże dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa podatkowego
 5. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu i innych przepisach prawa, przysługuje Państwu lub osobie działającej w Państwa imieniu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Ponadto Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzanie takiej zgody wymaga (dotyczy to adresu email i numeru telefonu).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby konferencji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
 9. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@nipip.pl
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na szkolenie.