Menu
Liczba pielęgniarek i położnych które skreślono z powodu (stan na 6.02.2017):
  Przeniesienia do innej Izby Śmierci Pozbawienie prawa wyrokiem Zrzeczenia się Wyjazdu za granicę Inny
2016* 1472 0 0 0 277 0
2015* 1487 0 0 0 246 0
2014* 1273 0 0 0 246 0
2013* 1222 0 0 0 172 0
2012* 1279 0 0 0 68 0
2011 1474 1620 0 44 0 0
2010 1589 133 0 38 2 0
2009 1722 312 0 14 0 0
2008 1031 329 0 12 1 0
2007 947 158 0 29 1 1

* – zgodnie z art. 42 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  z dnia 15 lipca 2011 r.  od 1 stycznia 2012 r. Prawo wykonywania zawodu wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
3) utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawodu;
4) utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo cofnięcia zezwolenia na pobyt stały;
5) cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
6) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) upływu czasu, na jaki zostało przyznane.