Menu
Liczba pielęgniarek i położnych których prawo wykonywania zawodu wygasło z powodu (stan na 6.02.2017):
  Śmierci Zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu Utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawodu Utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się Cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych Upływu czasu, na jaki zostało przyznane
2016 850 43 0 0 0 0 0
2015 760 69 1 0 0 0 5
2014 673 327 2 0 0 0 0
2013 1377 65 0 0 0 0 1
2012 81 24 0 0 0 0 1