Menu

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” odbędzie się 9-10 października 2017 r. w AIRPORT Hotel Okęcie przy ul. 17 stycznia 24 w Warszawie.

Przyszłość pielęgniarstwa to jeden z najważniejszych tematów w kraju – wg danych z CRPiP w Polsce na koniec 2016 roku zarejestrowanych było 288 tys. pielęgniarek, z czego aż 69,5% jest w wieku powyżej 45 lat[1]. Problem wymiany pokoleniowej będzie się pogłębiać, ponieważ zbyt mało młodych osób podejmuje pracę w zawodzie, aby zastąpić odchodzący personel. Dlatego bardzo istotne jest prowadzenie dialogu o sposobach naprawienia obecnej, dramatycznej sytuacji. Doskonałą okazją do tego będzie – organizowana przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe”, gdzie na 6 sesjach tematycznych przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, NFZ, pielęgniarki, położne, nauczyciele akademiccy i kierownicy podmiotów leczniczych będą rozmawiać nt. przyszłości branży.

Obszary tematyczne, które będą poruszane na konferencji:

  • Zarządzanie opieką zdrowotną – rozwiązania systemowe
  • Zharmonizowane kształcenie pielęgniarek i położnych w UE
  • Standardy praktyki klinicznej w pielęgniarstwie
  • Nowe oblicza starzejącej się Europy – rola pielęgniarek i położnych w opiece senioralnej
  • Koordynowana podstawowa opieka zdrowotna – miejsce i rola pielęgniarki i położnej
  • Profilaktyka współczesnych form uzależnień
  • Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie

Międzynarodową Konferencję Naukową „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” – obok dyskusji na ważne tematy związane z branżą pielęgniarską – to także okazja do poszerzenia wiedzy akademickiej. W trakcie dwudniowego spotkania poruszane będą także zagadnienia naukowe – jednym z nich będzie wykład inauguracyjny Prof. dr hab. n. med. Janusza Książyka. Wygłosi on prelekcję nt. „Kto miał rację: Jean-Baptiste Lamarc czy Charles Darwin?”.

“Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światoweto doskonała okazja, aby w szerokim gronie ekspertów poważnie porozmawiać o sytuacji pielęgniarek i zastanowić się jak przywrócić godność i prestiż zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

[1] Źródło: Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych – stan na 31.12.2016