Menu

Propozycje nowych standardów okołoporodowych przestawił Minister zdrowia Łukasz Szumowski wraz z wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko. W spotkaniu wzięli udział także eksperci: prof. Ewa Helwich – konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii, prof. Krzysztof Czajkowski – konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii i Ewa Janiuk – położna, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych jako przedstawiciele Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia do przygotowania projektu standardów organizacyjnych w opiece okołoporodowej.

Głównym celem zmian jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz utrzymanie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka przy jednoczesnym minimalizowaniu interwencji medycznej. Standard ma także na celu:

 • poprawę bezpieczeństwa i komfortu rodzącej,
 • ochronę kobiet i dzieci przed nadmierną medykalizacją,
 • ujednolicenie zasad opieki nad rodzącą,
 • wyposażenie podopiecznych w wiedzę na temat organizacji opieki okołoporodowej i praw pacjenta,
 • propagowanie edukacji przedporodowej w celu obniżenia lęku kobiet i ograniczenia liczby cięć cesarskich,
 • upowszechnianie karmienia naturalnego.

Najważniejsze zmiany w standardach opieki okołoporodowej:

 • Nowe przepisy nie ograniczają się wyłącznie do ciąży i porodu o charakterze fizjologicznym – standard dotyczy wszystkich ciąż i porodów. W jednym akcie prawnym uwzględniamy przepisy dotyczące ciąży, łagodzenia bólu porodowego oraz zasad organizacji pracy personelu w przypadkach szczególnie trudnych takich jak poronienie, urodzenie martwego dziecka, urodzenie ciężko chorego dziecka.
 • Nakaz szkolenia personelu w zakresie stosowania standardów oraz monitorowanie ich stosowania z uwzględnieniem tychże działań w regulaminach organizacyjnych podmiotów realizujących opiekę okołoporodową.
 • Likwidacja obowiązkowej hospitalizacji po 41. tygodniu ciąży.
 • Doprecyzowanie przepisów, aby mieć większą pewność, że pacjentka wybrała i poznała swoją położną jeszcze przed porodem (w 21.-26. tygodniu).
 • Ujednolicenie ram programowych edukacji przedporodowej. Za edukację przedporodową odpowiada położna, ma dowolność doboru osób poszczególnych specjalności w realizowaniu programu edukacji.
 • Nakaz oceny ryzyka nasilenia objawów depresji 3 razy (w 11.-14. tygodniu ciąży, w 33.-37. tygodniu ciąży i miesiąc po porodzie w czasie wizyty położnej w miejscu zamieszkania lub pobytu matki i jej dziecka).
 • Łagodzenie bólu nie jest traktowane jako dodatkowa interwencja medyczna (pacjentka musi wiedzieć, jakie metody uśmierzania bólu są dostępne na oddziale i może wybrać spośród nich)
 • Zapewnienie kobiecie w szczególnych sytuacjach (np. śmierć dziecka, ciężkie wady) szczególnej opieki.
 • Prawo kobiety do wcześniejszego zapoznania się z miejscem porodu.
 • Decyzję o możliwości spożywania posiłków przez rodzącą będzie podejmował lekarz.
 • Obowiązek wykonywania wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych i obowiązkowych standardowych procedur wobec noworodka w obecności matki na sali “matka z dzieckiem”.
 • Promocja karmienia piersią, zachęcanie szpitali do podawania mleka z banków mleka kobiecego noworodkom przedwcześnie urodzonym, w tym o znacznej niedojrzałości, które nie mogą być karmione mlekiem swojej matki.
 • Umieszczenie podawania mleka modyfikowanego noworodkom na liście interwencji medycznych (obok amniotomii, indukcji porodu, stymulacji czynności skurczowej macicy, nacięcia krocza i cięcia cesarskiego), których ograniczenie jest celem wprowadzenia standardów.
 • Doprecyzowanie procedury badania fizykalnego noworodka po porodzie w sposób gwarantujący zachowanie kontaktu “skóra do skóry”.

Projekt standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej zwraca szczególną uwagę na właściwe wykorzystanie wiedzy i kompetencji położnych, aby umożliwić większą samodzielność położnych w opiece nad matką i noworodkiem.

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych do dnia 7.05.2018 roku.

Przesłano go do zaopiniowania do okręgowych izb pielęgniarek i położnych. Po zebraniu nadesłanych uwag zostaną przkazane do Ministerstwa Zdrowia.

Z dniem 31.12.2018 roku przestają obowiązywać dotychczasowe standardy medyczne opieki okołoporodowej. 1.01.2019 roku planowane jest wprowadzenie w życie nowych standardów organizacyjnych w opiece okołoporodowej w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia. Jedynie część XIII pkt 7 mówiąca o zapewnieniu niezbędnego sprzętu medycznego do skutecznego pozyskiwania mleka dla każdej matki tego potrzebującej obowiązywać będzie od 1.01.2022 roku.

Notatkę sporządziła

Ewa Janiuk

https://www.gov.pl/zdrowie/w-trosce-o-prawa-kobiet-nowe-standardy-organizacyjne-opieki-okoloporodowej