Menu

Notatka z posiedzenia Podkomisji stałej ds. organizacji ochrony i innowacyjności w medycynie

W dniu 9 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. organizacji ochrony i innowacyjności w medycynie. NRPiP reprezentowała Wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska. Posiedzenie podkomisji prowadził Pan Tomasz Latos.

Tematem posiedzenia było rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat telemedycyny i możliwości rozwoju polskiej medycyny. Informację w powyższej sprawie przedstawił Pan Marek Tombarkiewicz Wiceminister Zdrowia. Rozwój telemedycyny został wpisany do „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa również przewiduje rozwój telemedycyny poprzez działania mające na celu wsparcie tworzenia możliwości telekonsultacji i telemmonitoringu miedzy pracownikami medycznymi w ramach wymiany dokumentacji medycznej, jak również wspólnego przeglądania dokumentacji w trakcie prowadzonej konsultacji. Dodatkowo na mocy porozumienia Minister Cyfryzacji oraz Minister Zdrowia zawarli porozumienie gdzie powołano Program e-Zdrowia na lata 2018 – 2022. Zmiany w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innych ustaw dotyczyły:

  • Zniesienia wymogu osobistego badania pacjenta przez lekarza
  • Zniesienia obowiązku spełniania technicznych wymagań dotyczących pomieszczeń w podmiotach leczniczych wprowadzając jednocześnie możliwość odrębnego określania wymagań dla świadczeniodawców telemedycznych
  • Zmiany definicji miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych na miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń
  • Wprowadzenia ogólnych przepisów umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych czy prowadzenia działalności leczniczej w przypadku promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
  • Wprowadzenia przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki i położnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

W ocenie Ministra istnieje społeczne oczekiwanie poprawy dostępności do usług medycznych, wygody ich użycia natomiast aż 72,7% ankietowanych w grupie 50 plus chciałoby otrzymywać zwolnienie lekarskie lub e-receptę drogą elektroniczną.

Według Ministerstwa Zdrowia korzyści dotyczą zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zniesienia barier terytorialnych, zwiększenie komfortu pracy personelu medycznego z możliwością wykorzystania wiedzy specjalistów, redukcja kosztów, wzrost poczucia bezpieczeństwa pacjentów. Ministerstwo Zdrowia zamierza podjąć działania wspierające i upowszechniające stosowanie rozwiązań telemedycznych i podjęcie działań wprowadzenia do koszyka świadczeń gwarantowanych odrębnych produktów telemedycznych, pilotażu oraz dokona analizy przepisów prawnych stanowiących barierę dla rozwoju telemedycyny.

Notatkę sporządziła

Mariola Łodzińska

Wiceprezes NRPiP