Menu

Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia

W dniu 9 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia. NRPiP reprezentował Wiceprezes NRPiP Sebastian Irzykowski. Posiedzenie Komisji prowadził przewodniczący Bartosz Arłukowicz.

Przewodniczący Bartosz Arłukowicz poinformował członków komisji, że w związku z rekonstrukcją rządu oraz dymisją oraz powołaniem nowego ministra zdrowia porządek obrad zostanie zmieniony i zostanie powołana podkomisja, która przeprowadzi dyskusję z udziałem interesariuszy. Do czasu zapoznania się nowego ministra zdrowia z procedowanymi przepisami prace komisji w tym zakresie zostają wstrzymane.

Porządek dzienny obrad Komisji, który obejmował pierwsze czytanie rządowego projektu zmiany ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw został ograniczony do uzasadnienia przedstawionego przez Pana Marka Tombarkiewicza Wiceministra Zdrowia.

Obecnie obowiązująca ustawa o PRM weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Ustawa o PRM reguluje zasady organizacji i funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), utworzonego w celu zapewnienia pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Projekt ustawy jest wynikiem analizy funkcjonowania systemu PRM w odniesieniu do:

  • obszaru dotyczącego funkcjonowania dyspozytorni medycznych,
  • roli dyspozytora medycznego,
  • możliwości zastosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w obszarze koordynowania działań poszczególnych uczestników akcji medycznej na miejscu zdarzenia i poza nim.

W projekcie uwzględniono także zmiany, które zaszły od momentu wejścia w życie ustawy o PRM, w szczególności w zakresie funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, wprowadzonego mocą ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego.

Według Ministerstwa Zdrowia projekt przynosi większą stabilność systemu poprzez przekazanie nadzoru i organizacji PRM na poziomie województw wojewodom oraz podległym im urzędom. Nowe przepisy prowadzą również do upublicznienia systemu PRM, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, niezależnie od koniunktury na rynku pomocy medycznej.

Notatkę sporządził

Sebastian Irzykowski

Wiceprezes NRPiP