Menu

SZPZLO Warszawa – Mokotów zatrudni:


PIELĘGNIARKĘ w MEDYCYNIE SZKOLNEJ

Oferujemy umowę o pracę na pełen etat lub inna forma zatrudnienia (umowa cywilno-prawna) – Wilanów lub Sadyba/Mokotów . Możliwe również zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej oraz w niepełnym wymiarze etatu.

Wymagania:

 1. aktualne prawo wykonywania zawodu,
 2. kurs kwalifikacyjny pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,
 3. kurs szczepień (wskazany),
 4. wykształcenie: mgr / licencjat pielęgniarstwa lub średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka,
 5. doświadczenie zawodowe mile widziane co najmniej półroczne doświadczenie na stanowisku pielęgniarki w medycynie szkolnej,

 

PIELĘGNIARKĘ / PIELĘGNIARZA

Oferujemy umowę o pracę na pełen etat – Miejsce pracy Przychodnia Lekarska przy ul. Kolegiacka 3 praca w środowisku i w gabinecie zabiegowym. Możliwe również zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej oraz w niepełnym wymiarze etatu.

Wymagania:

 1. aktualne prawo wykonywania zawodu,
 2. wykształcenie: mgr/licencjat pielęgniarstwa lub średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka
 3. kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa rodzinnego lub środowiskowego lub środowiskowo-rodzinnego dla pielęgniarek lub mgr pielęgniarstwa i 3 lata doświadczenia w POZ,
 4. kurs szczepień i kurs EKG (wskazane)
 5. doświadczenie zawodowe: mile widziane co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku pielęgniarki,
 6. dobra obsługa komputera i znajomość środowiska Windows,
 7. umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej,
 8. umiejętność wykonywania standardowych procedur diagnostycznych,
 9. orientacja na Pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista oraz dobra organizacja pracy własnej,

 

 POŁOŻNĄ

Oferujemy umowę o pracę na pełen etat (zastępstwo), gabinet i środowisko.
Miejsce pracy Przychodnia Lekarska przy ul. Malczewskiego 47a.
Możliwe również zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej oraz w niepełnym wymiarze etatu.

Wymagania:

 1. aktualne prawo wykonywania zawodu,
 2. kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych lub mgr położnictwa i 3 lata doświadczenia w POZ (warunek konieczny),
 3. kurs szczepień,
 4. dobra obsługa komputera i znajomość środowiska Windows,
 5. umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej,
 6. umiejętność wykonywania standardowych procedur diagnostycznych,
 7. wykształcenie: mgr/licencjat położnictwa lub średnie medyczne w zawodzie położna,
 8. doświadczenie zawodowe: co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku położnej,
 9. orientacja na Pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista oraz dobra organizacja pracy własnej.

 

 Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnego jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 13, zwanym dalej „SZPZLO Warszawa-Mokotów”.
 2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia w celu realizacji danego procesu rekrutacji.
 3. Jeśli wyrażają Państwo wolę uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści: „Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez SZPZLO Warszawa-Mokotów również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnychzgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”. Dane zgromadzone dla realizacji przyszłych procesów przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe zebrane w procesie rekrutacyjnym nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez SZPZLO Warszawa-Mokotów. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia;
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez SZPZLO Warszawa-Mokotów nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym uczestniczenie w procesie rekrutacyjnym.
 10. W procesie rekrutacji SZPZLO Warszawa-Mokotów postępuje zgodnie z przepisami prawa określonymi w art. 22¹ § 1. Kodeksu pracy i prosi wyłącznie o przekazywanie następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W celu umożliwienia kontaktu z kandydatem prosimy o wskazanie danych do kontaktu (telefon lub adres mailowy).
 11. Aplikacje, które nie zostaną opatrzone klauzulą „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SZPZLO Warszawa-Mokotów z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 13, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV w celu przeprowadzenia rekrutacji”, lub też będą zawierały szerszy zakres danych osobowych niż wymagany, nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.