Menu

REGULAMIN przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1
Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

Rozdział 2
Zasady przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej
§ 2
1. Patronat honorowy Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej stanowią szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z:
– promocją samorządu pielęgniarek i położnych,
– promocją zawodów pielęgniarek i położnych,
– edukacją zdrowotną,
-opieką zdrowotną.
§ 3
 1. Patronat honorowy Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej może być przyznany przedsięwzięciu, które:
  1. ma zasięg, rangę lub znaczenie regionalne, ponadregionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe;
  2. ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla strategii samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
  3. ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla rozwoju zawodów pielęgniarki i położnej oraz pozycji tych zawodów w systemie opieki zdrowotnej i w społeczeństwie.
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

§ 4

 1. Decyzję o przyznaniu patronatu honorowego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnejpodejmuje Prezydium NRPiP.
 2. Decyzję o przyznaniu patronatu Prezesa NRPiP lub udziale Prezesa w komitetach honorowych podejmuje Prezes NRPiP.
§ 5

Przyznanie przez Prezydium NRPiP patronatu honorowego lub przyjęcie przez Prezesa NRPiP patronatu honorowego lub udziału w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych dla organizatora.

§6

Informacja o przyjęciu przez Prezesa NRPiP patronatu honorowego, przyznaniu przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium patronatu honorowego lub wyrażeniu zgody na udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych, oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej jest zamieszczana na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl

 

Rozdział 3
Procedura przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej
§ 7

Wniosek o przyznanie patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej:

 1. Organizator składa do biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 2. wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: www.nipip.pl .
 3. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku:
  1. szczegółowy program organizowanego przedsięwzięcia;
  2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny organizatora i wskazującego osoby uprawnione do jego reprezentowania;
 4. Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 3, powinien być przesłany na adres:
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok.10
02-757 Warszawa
lub złożony w Kancelarii Ogólnej NIPiP nie później niż na 60 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia lub wydarzenia.
§ 8

Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 7 ust. 1 i 3 lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

§ 9
 1. Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej pod kątem zasadności przedkłada się Prezydium NRPiP lub w uzasadnionych przypadkach Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.
 2. Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Prezesa NRPiP lub udziału w komitetach honorowych przedkłada się do decyzji Prezesa.
 3. Osoba przygotowująca materiał dla Prezesa NRPiP lub Prezydium może zwrócić się o wydanie opinii w sprawie zasadności wniosku o przyznanie patronatu lub udziału Prezesa NRPiP w komitecie honorowym przedsięwzięcia do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej NRPiP (lub innych zewnętrznych organizacji) działających w obszarze zawodów pielęgniarki i położnej, jak również do Organizatora przedsięwzięcia w celu uzyskania dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.
 4. O przyznaniu albo odmowie przyznania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub uczestnictwa Prezesa NRPiP w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej , Organizator przedsięwzięcia powiadomiony zostanie, w ciągu 10 dni po podjęciu decyzji.
Rozdział 4
Warunki związane z realizacją patronatu honorowego lub udziałem Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej
§ 10
 1. Organizator przedsięwzięcia, które Prezes NRPiP lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych objęła patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej, lub w którym Prezes przyjął udział w komitecie informuje współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym patronacie.
 2. W przypadku objęcia przez Prezesa NRPiP lub Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub udziale Prezesa NRPiP w komitetach honorowych, organizator będzie miał prawo do rozpowszechniania Logo Naczelnej Izby Pielegniarek i Położnych w zakresie danego przedsięwzięcia, po uzyskaniu każdorazowo od Izby akceptacji sposobu odwzorowania Logo, w tym jego zgodności ze wzorem. Akceptacja Izby musi być wydana na piśmie.
 3. Organizator umieszcza informacje o przyznanym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz przekazuje Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych pulę zaproszeń do bezkosztowego udziałuw przedsięwzięciu.
 4. Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym wiąże się z obowiązkiem przedłożenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium sprawozdania organizatora z przebiegu przedsięwzięcia w formie pisemnej do którego należy dołączyć 2 egzemplarze wszystkich opracowanych przez organizatora materiałów edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych, informujących o przyznanym wyróżnieniu.
 5. Sprawozdanie wraz załączonymi materiałami określonymi w ust. 3, powinno zostać przesłane w terminie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia na adres wskazany w § 7 ust.4 lub zostać złożone w Kancelarii Ogólnej NIPiP.
Rozdział 5
Odebranie patronatu honorowego, patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub rezygnacja Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z udziału w komitecie honorowym
§ 11
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes NRPiP, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium może odebrać przyznany patronat honorowy, patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub wycofać swój udział w komitecie honorowym.
 2. O odebraniu patronatu honorowego, patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej Organizator przedsięwzięcia jest informowany w formie pisemnej.
§ 12
Odebranie patronatu honorowego patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej, lub rezygnacja Prezesa NRPiP z udziału w komitecie honorowym zobowiązuje organizatora do bezzwłocznego usunięcia informacji o przyznanym patronacie ze wszystkich materiałów promocyjnych, informacyjnych i innych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP, NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KOMITETACH HONOROWYCH
lp Nazwa udzielonego patronatu honorowego/ medialnego Nazwa wydarzenia Data wydarzenia Organizator Miejsce
         1.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Olimpiada wiedzy- Położna Przyszłości Konkurs w czasie 27.03 2017r-24.04.2017r. Zakłady Farmaceutyczne UNIA S.P. Uczelnie kształcące położne
         2.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

IV Edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i konkurs „Położna na medal” Od 1.04.2017 r. -1.04.2017r. Zakłady Farmaceutyczne UNIA S.P. Konkurs ogólnopolski
         3. Patronat honorowy Prezesa NRPiP Rola pielęgniarki i położnej w opiece nad noworodkiem –II edycja 25.02.2017r. Medius sp.zoo. Warszawa
         4. Udział w komitecie honorowym Prezesa NRPiP VII Kongres Medycyny Rodzinnej „Hejnał na 25-lecie” 25-28.05.2017r. Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Kraków
         5.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Prolaktyna 2017 2.04.2017r. Fundacja Promocji Karmienia Piersią Warszawa
         6.

Patronat honorowy NRPiP,

 

Teraz Położne! –wyzwania i możliwości dla zawodu 2017r. Kontynuacja cyklu konferencji Wyznaczone kolejne miasta
         7.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolska konferencja Pediatryczna pt. Aktualizacja oraz wzbogacenie wiedzy w dziedzinie pediatrii. 12-13.05.2017r Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Szczyrk
         8.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 Konferencja i projekt: Wychodzę ze szpitala i co dalej?

Konferencja 6.04.2017r.

Projekt: kwiecień 2017r- marzec 2018r.

Fundacja „Razem zmieniamy Świat”

Konferencja- Toruń,

Projekt- 50 szpitali w całym kraju

         9.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Kampania społeczno-edukacyjna „Nie ból się. Bądź wolny od bólu” Od lutego 2017r przez 6 miesięcy Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. G. Madeja Cały kraj
       10.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolska akcja społeczna „Raz, dwa, trzy…Maluch śpi. O roli snu w rozwoju dziecka” Marzec- wrzesień 2017r J&J Sp. z o.o. Cały kraj
       11.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

V Gdańska konferencja pielęgniarek Nefrologicznych- meeting post EDTNA-ERCA 27-29.04.2017r. Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych Gdańsk
       12.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

XII Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016 23.03. 2017r. III etap konkursu Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Cały kraj
       13.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

I Kongres Edukacji Diabetologicznej 21-22.03.2017r. Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej Rawa Mazowiecka
       14.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

XVII Ogólnopolska i VII im. J. Fetlińskiej Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Stany zagrożenia zdrowia i życia” 21.04.2017r. PWSZ w Ciechanowie Ciechanów
       15. Patronat honorowy NRPiP I Forum Leczenia Ran pt. Postępowanie z raną trudno gojącą się- fakty i mity 12-14.10.2017r. Evereth Publishing Sp. z o.o. Zakopane
       16. Patronat honorowy NRPiP Konferencja pt. Położna  doradcą 26.04.2017r. Pelargos Sp. z o.o. Warszawa
       17. Patronat honorowy NRPiP Konferencja pt. Jestem w drodze- sytuacja kobiety w ciąży. 18 warsztatów Od kwietnia do listopada 2017r. Fundacja  „Jestem w drodze” Ogólnopolska
       18. Patronat honorowy NRPiP IV Wrocławskie Forum Neonatologiczne  „Daj szansę na mleko mamy” 23-24.06.2017r. Katedra i Klinika Neonatologii Wrocław
       19. Patronat medialny MPiP XXVIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 25-27.05.2017r. Sekcja Rytmu Serca PTK POLSTIM Rzeszów
       20.

Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Samorządowe Forum Zdrowia w ramach XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. 5-6.10. 2017r. Instytut Zdrowia i Demokracji Katowice
       21. Patronat honorowy NRPiP X Jubileuszowy Zjazd Centrum Nauki o Laktacji „Karmienie piersią to nie tylko żywienie” 9-10.06.2017r. Fundacja Twórczych Kobiet Warszawa
       22.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

X Ogólnopolska Konferencja :Ostroznie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia dzieci. 5.06. 2017r. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Warszawa
       23.

Patronat honorowy NRPiP

 

XII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych i Przełożonych Pielęgniarek 25-28.09. 2017r. Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska Augustów
       24.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Jubileusz 55-lecia Szpitala Powiatowego w Zawierciu 7.09.2017r. Powiatowy Szpital w Zawierciu Zawiercie
       25.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Sesja Pielegniarska 22-24.06.2017r. GSK Commercial Sp.z o.o. Wrocław
       26.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Nowoczesne trendyw ochronie zdrowia oraz ważne elementy dotyczące zdarzeń niepożądanych, opieki paliatywnej i edukacji pielegniarek i położnych 8.06.2017r. KAMSOFT S.A. Katowice
       27.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Konferencja pt. Od teorii do praktyki 6-7.10.2017r. Stowarzyszenie Mene -dżerów Pielęgniarstwa Lądek Zdrój
       28.

Patronat honorowy NRPiP

 

Konferencja naukowapt. Nauki o zdrowiu- kierunki zmian i perspektywy rozwoju. 22.11.2017r. PWSZ w Płocku Płock
       29.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Konferencja pt. Witamina D – minimum, maximum, optimum 22-23.09.2017r. Medius Sp. z o.o. Warszawa
       30.

Patronat honorowy NRPiP

 

Konferencja pt. Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy 29.09.2017r. PZWL Wydawnictwo Lekarskie Warszawa
       31.

Patronat honorowy NRPiP

 

X Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 21-23.09.2017r Evereth Publishing Karpacz
       32.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Terapie Nerkozastępcze-Echo konferencji EDTNA?ERCA w Krakowie 16 .09.2017r

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

 

Rzeszów
       33.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

OSOZ Tour 2017- Roboty zdrowotne i mobilne systemy wspomagające lekarza, pielęgniarkę i aptekarza. Od 19.09 – 15.11.2017r. DMP Group sp.z o.o. 16 miast wojewódzkich
       34.

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolski Kongres Praw Pacjenta- jak bronić się przed roszczeniami Pacjentów 15.10.2017r Innowa Bussines Forum Group Sp z o.o. Warszawa
       35.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa „Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia. Profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta” 20- 21.10.2017r. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Świętokrzyski
       36.

Patronat honorowy NRPiP

 

I Śląska Konferencja Opieki Długoterminowej 21.11.2017r.

Śląski Związek Pracodawców LEWIATAN

Patronat NRPiP

Katowice
37

Patronat NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

I Kongres Położnych Rodzinnych „Samodzielność Położnej Rodzinnej w świetle zmian systemowych w Polsce” 18-19.11.2017r

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych

 

Kórnik k/ Poznania
38

Patronat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

I Mistrzostwa Polski Służby Zdrowia w Maratonie 20.05.2018r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu

 

Opole
39

Patronat Prezesa NRPiP

Patronat Medialny

II edycja konkursu „Położna Przyszłości-Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy” konkurs przeznaczony jest dla studentów położnictwa Inauguracyjne spotkanie 13.10.2017r., uroczyste zakończenie kwiecień

Akademia Malucha Alantan przy Zakładach Farmaceutycznych UNIA S.P.

 

Wydarzenie ogólnokrajowe z udziałem najważniejszych instytucji reprezentujących zawód położnej w Polsce oraz uniwersytetów medycznych
40

Patronat NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Cykl Wojewódzkich Konferencji Pielęgniarek i Położnych „Opieka nad Seniorem” w ramach projektu SENIOR 2030 Od stycznia do czerwca 2018r.

AMG Consulting Sp. z o.o.

 

200 osób na jednej konferencji, 3.600 w wymiarze całego projektu
41

Patronat NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Badanie opinii na temat poziomu wiedzy kobiet odnośnie zasad utrzymania laktacji Listopad 2017r. do luty/marzec 2018r.

iLCS Bartłomiej Grzywna

 

1000 położnych i 5000 pacjentek
42 Patronat NRPiP Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii 2017 Prace konkursowe należy składać pomiędzy 02.10.2017 a 19.11.2017

Fundacja Medicover

 

Cały kraj
43 Patronat NRPiP Cykl konferencji naukowo-szkoleniowych „Postępowanie z raną przewlekłą” 2018r. Evereth Publishing Cały kraj
44 Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej XXII konferencja Naukowo- Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. 18-20 stycznia 2018r.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

 

Częstochowa
45 Udział w Komitecie honorowym Prezesa NRPiP XVIII Kongres Medycyny Rodzinnej „Szlakiem zdrowia” 19-22.kwietnia 2018r.

Stowarzyszenie Kolegium

Lekarzy Rodzinnych w Polsce

 

Wisła
46 Patronat NRPiP Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.” Medycy polskiego pogranicza 1918-1939” Listopad 2018r.

Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

 

Warszawa
47 Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej I Śląska Konferencja Opieki Długoterminowej 21 listopada 2017r

Fundacja Fortis

 

Katowice
48 Patronat Prezesa NRPiP VIII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa PTPR pt. Zagadki Ratownictwa. 9-11 kwietnia 2018 r.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

 

Masłowo
49 Patronat NRPiP Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

XI Międzynarodowa Konferencja Medyczna pt. „Terapie Komplementarne w profilaktyce i w leczeniu chorób cywilizacyjnych, autoimmunologicznych oraz onkologicznych”

 

3 marca 2018 r.

Fundacja Kobieta i Natura

 

Wrocław

 

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP,  NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ,
LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W KOMITETACH HONOROWYCH W 2018 ROKU

 

 

1 Patronat Prezesa NRPiP

 III edycja konferencji „Rola pielęgniarki i położnej w

opiece nad noworodkiem”

24 lutego 2018 r. Medius Sp. z o.o. Warszawa
2

Patronat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

23 Międzynarodowy Kongres OSOZ Innowacyjna Ochrona Zdrowia 24 kwietnia 2018 r.

KAMSOFT S.A.

 

Katowice
3

Patronat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Konferencja naukowa ”Ryzyko zawodowe a odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej” 16 marca 2018r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu Poznań
4

Patronat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Prolaktyna 2018 14 kwietnia 2018r Fundacja Promocji Karmienia Piersią Warszawa
5

Patronat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy w naukach o zdrowiu”

I Zjazd Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

21.04.2018r

UM w Łodzi, Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 

Łódź
6

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

 

III Ogólnopolska Konferencja Medycyny Pracy „Choroby cywilizacyjne w ochronie zdrowia pracujących- problemy orzecznicze i wyzwania” 16-17.03. 2018 r.

Centrum Medyczne Medyk – Rzeszów

 

Jasionka/k Rzeszowa
7

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

Projekt „Życie w płynie” 1.04-31.12.2018r

Frescenius Kabi Polska Sp.z o.o.

 

Projekt na stronie internetowej
8

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

V edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i konkurs „Położna na medal”

Gala na zakończenie konkursu

1.04- 31.12.2018r.

i marzec 2019r.

Zakłady Farmaceutyczne „Unia” Spółdzielnia Pracy

 

 

 
9

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Dzień z pielęgniarką i położną

Akcja edukacyjna dla społeczeństwa Łodzi

12.05.2018r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

 

 

Łódź
10

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

Plebiscyt „Kobiety medycyny”

8.03-15.04. 2018r.- głosowanie

oraz 17.05.2018r- Gala

Redakcja „Portale Medyczne”

 

 

 

Plebiscyt w formie głosowania przez internet
11

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawody Medyczne- ciągłość i zmiana” 28-29.05.2018r

UM w Lublinie

Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny

 

 

Lublin
12 Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Prawo do pępowiny”

Marzec -czerwiec 2018

Eurocord Stowarzyszenie na Rzecz Deponowania i Wykorzystania Komórek Macierzystych

 

Zasięg ogólnopolski
1. Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

MediCodex  Sp.zoo

 

 

Od kwietnia 2018- do grudnia 2019 r.

LekInfo24.pl

Serwis fachowej informacji o lekach

Portal internetowy

Zasięg ogólnopolski

2. Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pelargos Sp. zoo

 

 

25 kwietnia 2018 r. „Położna  doradcą”- program edukacyjny dla dla położnych ze szkół rodzenia Zasięg ogólnopolski
3. Patronat medialny MPiP

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

 

 

20 kwietnia 2018 XVIII Ogólnopolska i VIII i. dr n.med. J. Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Mózg-umysł-uczenie się” Zasięg ogólnopolski
4.

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

Patronat medialny MPiP

Spółdzielnia PR

 

 

Kwiecień-listopad 2018 r. Akcja społeczno- edukacyjna JOHNSON`S        Zasięg ogólnopolski
5.

Patronat honorowy Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

 

20-21 kwietnia 2018 r. III Ogólnopolska Konferencja „Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa nefrologicznego Zasięg ogólnopolski
6.

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

 

12-15 kwietnia 2018 r. Konferencja Naukowo- Szkoleniowa w ramach XXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych Zasięg ogólnopolski
7.

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Fundacja Medicover

 

09.2018-06.2019r. Pilotażowe wdrożenie Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej- moduł bilansowy w Gdyni z Gdyńskim Centrum  Zdrowia i OIPiP w Gdańsku. Gdyńskie szkoły podstawowych
8.

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Fundacja Medicover

 

11 maja 2018 r. Konferencja „Zdrowy uczeń, zdrowy mieszkaniec” Warszawa
9. Patronat medialny MPiP

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

24-25.05.2018 r. XIII Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Pacjent, pielęgniarka – partnerzy w działaniu Kraków
10. Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Fundacja Twórczych Kobiet

 

 

8-9.06. 2018r. Coroczny zjazd absolwentek kursów Centrum Nauki o Laktacji: położnych, pielęgniarek, lekarzy, konsultantów laktacyjnych Warszawa
11.

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

 

Patronat medialny MPiP

Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego

 

Data wydania 1.06.2018r. Szpitalny domek – bajka terapeutyczna. Szpital i promocja książeczki w kraju
12.

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

Patronat medialny MPiP

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

13 czerwca 2018r. Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” Warszawa
13.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

 

 

13-15 września 2018 r. XIV Kongres Pielęgniarek Polskich „Współczesne Pielęgniarstwo- dynamika zmian i wezwanie do działania” Kielce
14.

Patronat honorowy Prezesa

NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

 

 

29 maja 2018 r. Konferencja: Pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym Warszawa
15. Patronat medialny MPiP

Sekcja Rytmu Serca

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

 

17-19 maja 2018 r.

XXIX Konferencja naukowa Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2018

 

Wrocław
16.

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Collegium Medicum Zakład Podstaw Fizjoterapii

 

13-14 września 2018 r. Inkontynencja – podejście systemowe w leczeniu, opiece i profilaktyce nietrzymania moczu Karpacz
17.

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

 

Czerwiec- grudzień 2018 r. Ogólnopolskie badanie „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach” 1000-3000 ankietowanych
18.

Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Państwowa Wyższa Szkoła w Nysie

 

26 października 2018 Konferencja „Współczesna problematyka zdrowia publicznego i pielęgniarstwa holistycznego Nysa
19.

 

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Higma Service Sp. z o.o.

 

10.09.2018 r. – 10.09. 2019 r. Kampania zdrowotna „Mistrzostwa Świata w myciu rąk” Ok.200 przedszkoli
20. Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

 

 

16 listopada 2018 r.

V konferencja naukowa nt. „Nauki o zdrowiu- kierunki zmian i perspektywy rozwoju”

Z cyklu Pielęgniarstwo a rynek pracy

200 os.
21. Patronat medialny MPiP

Fundacja Spełnionych Marzeń

 

23-26.08. 2018 r. VII Międzynarodowe Igrzyska Sportowe „Onko-Olimpiada” 2018 450 osób
22. Patronat honorowy NRPiP

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM

 

Czerwiec 2018 r. Podręcznik Polskie Standardy ds. Pielęgniarstwa Alergologicznego  

 

 

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Fundacja Fastryga

 

 

10 września 2018r Konferencja pt. FAS wśród innych zaburzeń neurorozwojowych 200 os
 

Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Patronat medialny MPiP

Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej

 

4.10.2018 r. XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK, pt. W rytmie serca 150
 

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Patronat medialny MPiP

NAOS Poland

 

Od września 2018 r.do 31.03.2019r Konferencja : Finał aktywności portalu „La petite Academie  
 

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Patronat medialny MPiP

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

19.10.2018r W ramach obchodów 70-lecia ŚUM czepkowanie studentów kierunku Pielęgniarstwo 400-450 os.
 

Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Evereth Publishing

 

11-13.10. 2018 II Forum Leczenia Ran – Trendy i wyzwania w nowoczesnej terapii 600 os.
  Patronat honorowy Prezesa NRPiP Patronat medialny MPiP

Kamsoft S.A.

 

23.10.2018 r. Konferencja pielęgniarek i położnych. Rola położnej w życiu człowieka. Optymalizacja pracy położnej poprzez wykorzystanie narzędzi IT 150
 

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP  NRPiP

iLCS Bartłomiej Grzywna

 

7-8.01.2019 r. I Krajowa konferencja Naczelnych Pielęgniarek  
  Patronat honorowy NRPiP ConvaTec Polska Sp.zo.o Listopad 2019r Akademia leczenia odleżyn- z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Odleżynom 700-1000
 

Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Fundacja Medicover

 

Wrzesień- listopad 2018 r. Konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii 2018 400 zgłoszeń
  Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego

 

4-5.12. 2018 r. Kongres Prawa Medycznego 200 osób
  Patronat honorowy NRPiP

Roche Diabetes Care Polska

 

Początek w drugiej połowie stycznia Szkolenia dla pielęgniarek diabetologicznych z ośrodków regionalnych Do 30 osób na każdym 2-dniowym spotkaniu
  Patronat honorowy NRPiP

Evereth Publishing

 

Rok 2019 Konferencje regionalne „Postępowanie z raną przewlekłą” 200 osób na każdej konferencji
           

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP,  NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ,
LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W KOMITETACH HONOROWYCH W 2019 ROKU

  Patronat Honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Medius Sp.zo.o.

 

23.02.2019r. Konferencja: Rola pielęgniarki i położnej w opiece nad noworodkiem – IV edycja 200