Menu

REGULAMIN przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1
Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

Rozdział 2
Zasady przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej
§ 2
1. Patronat honorowy Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej stanowią szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z:
– promocją samorządu pielęgniarek i położnych,
– promocją zawodów pielęgniarek i położnych,
– edukacją zdrowotną,
-opieką zdrowotną.
§ 3
 1. Patronat honorowy Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej może być przyznany przedsięwzięciu, które:
  1. ma zasięg, rangę lub znaczenie regionalne, ponadregionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe;
  2. ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla strategii samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
  3. ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla rozwoju zawodów pielęgniarki i położnej oraz pozycji tych zawodów w systemie opieki zdrowotnej i w społeczeństwie.
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

§ 4

 1. Decyzję o przyznaniu patronatu honorowego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnejpodejmuje Prezydium NRPiP.
 2. Decyzję o przyznaniu patronatu Prezesa NRPiP lub udziale Prezesa w komitetach honorowych podejmuje Prezes NRPiP.
§ 5

Przyznanie przez Prezydium NRPiP patronatu honorowego lub przyjęcie przez Prezesa NRPiP patronatu honorowego lub udziału w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych dla organizatora.

§6

Informacja o przyjęciu przez Prezesa NRPiP patronatu honorowego, przyznaniu przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium patronatu honorowego lub wyrażeniu zgody na udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych, oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej jest zamieszczana na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl

 

Rozdział 3
Procedura przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej
§ 7

Wniosek o przyznanie patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej:

 1. Organizator składa do biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 2. wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: www.nipip.pl .
 3. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku:
  1. szczegółowy program organizowanego przedsięwzięcia;
  2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny organizatora i wskazującego osoby uprawnione do jego reprezentowania;
 4. Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 3, powinien być przesłany na adres:
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok.10
02-757 Warszawa
lub złożony w Kancelarii Ogólnej NIPiP nie później niż na 60 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia lub wydarzenia.
§ 8

Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 7 ust. 1 i 3 lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

§ 9
 1. Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej pod kątem zasadności przedkłada się Prezydium NRPiP lub w uzasadnionych przypadkach Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.
 2. Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Prezesa NRPiP lub udziału w komitetach honorowych przedkłada się do decyzji Prezesa.
 3. Osoba przygotowująca materiał dla Prezesa NRPiP lub Prezydium może zwrócić się o wydanie opinii w sprawie zasadności wniosku o przyznanie patronatu lub udziału Prezesa NRPiP w komitecie honorowym przedsięwzięcia do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej NRPiP (lub innych zewnętrznych organizacji) działających w obszarze zawodów pielęgniarki i położnej, jak również do Organizatora przedsięwzięcia w celu uzyskania dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.
 4. O przyznaniu albo odmowie przyznania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub uczestnictwa Prezesa NRPiP w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej , Organizator przedsięwzięcia powiadomiony zostanie, w ciągu 10 dni po podjęciu decyzji.
Rozdział 4
Warunki związane z realizacją patronatu honorowego lub udziałem Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej
§ 10
 1. Organizator przedsięwzięcia, które Prezes NRPiP lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych objęła patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej, lub w którym Prezes przyjął udział w komitecie informuje współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym patronacie.
 2. W przypadku objęcia przez Prezesa NRPiP lub Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub udziale Prezesa NRPiP w komitetach honorowych, organizator będzie miał prawo do rozpowszechniania Logo Naczelnej Izby Pielegniarek i Położnych w zakresie danego przedsięwzięcia, po uzyskaniu każdorazowo od Izby akceptacji sposobu odwzorowania Logo, w tym jego zgodności ze wzorem. Akceptacja Izby musi być wydana na piśmie.
 3. Organizator umieszcza informacje o przyznanym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz przekazuje Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych pulę zaproszeń do bezkosztowego udziałuw przedsięwzięciu.
 4. Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym wiąże się z obowiązkiem przedłożenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium sprawozdania organizatora z przebiegu przedsięwzięcia w formie pisemnej do którego należy dołączyć 2 egzemplarze wszystkich opracowanych przez organizatora materiałów edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych, informujących o przyznanym wyróżnieniu.
 5. Sprawozdanie wraz załączonymi materiałami określonymi w ust. 3, powinno zostać przesłane w terminie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia na adres wskazany w § 7 ust.4 lub zostać złożone w Kancelarii Ogólnej NIPiP.
Rozdział 5
Odebranie patronatu honorowego, patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub rezygnacja Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z udziału w komitecie honorowym
§ 11
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes NRPiP, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium może odebrać przyznany patronat honorowy, patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub wycofać swój udział w komitecie honorowym.
 2. O odebraniu patronatu honorowego, patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej Organizator przedsięwzięcia jest informowany w formie pisemnej.
§ 12
Odebranie patronatu honorowego patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej, lub rezygnacja Prezesa NRPiP z udziału w komitecie honorowym zobowiązuje organizatora do bezzwłocznego usunięcia informacji o przyznanym patronacie ze wszystkich materiałów promocyjnych, informacyjnych i innych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP, NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KOMITETACH HONOROWYCH W 2017 ROKU
lp Nazwa udzielonego patronatu honorowego/ medialnego Nazwa wydarzenia Data wydarzenia Organizator Miejsce
         1. Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Olimpiada wiedzy- Położna Przyszłości Konkurs w czasie 27.03 2017r-24.04.2017r. Zakłady Farmaceutyczne UNIA S.P. Uczelnie kształcące położne
         2. Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

IV Edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i konkurs „Położna na medal” Od 1.04.2017 r. -1.04.2017r. Zakłady Farmaceutyczne UNIA S.P. Konkurs ogólnopolski
         3. Patronat honorowy Prezesa NRPiP Rola pielęgniarki i położnej w opiece nad noworodkiem –II edycja 25.02.2017r. Medius sp.zoo. Warszawa
         4. Udział w komitecie honorowym Prezesa NRPiP VII Kongres Medycyny Rodzinnej „Hejnał na 25-lecie” 25-28.05.2017r. Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Kraków
         5. Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Prolaktyna 2017 2.04.2017r. Fundacja Promocji Karmienia Piersią Warszawa
         6. Patronat honorowy NRPiP,

 

Teraz Położne! –wyzwania i możliwości dla zawodu 2017r. Kontynuacja cyklu konferencji Wyznaczone kolejne miasta
         7. Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolska konferencja Pediatryczna pt. Aktualizacja oraz wzbogacenie wiedzy w dziedzinie pediatrii. 12-13.05.2017r Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Szczyrk
         8. Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 Konferencja i projekt: Wychodzę ze szpitala i co dalej? Konferencja 6.04.2017r.

Projekt: kwiecień 2017r- marzec 2018r.

Fundacja „Razem zmieniamy Świat” Konferencja- Toruń,

Projekt- 50 szpitali w całym kraju

         9. Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Kampania społeczno-edukacyjna „Nie ból się. Bądź wolny od bólu” Od lutego 2017r przez 6 miesięcy Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. G. Madeja Cały kraj
       10. Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolska akcja społeczna „Raz, dwa, trzy…Maluch śpi. O roli snu w rozwoju dziecka” Marzec- wrzesień 2017r J&J Sp. z o.o. Cały kraj
       11. Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

V Gdańska konferencja pielęgniarek Nefrologicznych- meeting post EDTNA-ERCA 27-29.04.2017r. Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych Gdańsk
       12. Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

XII Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2016 23.03. 2017r. III etap konkursu Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Cały kraj
       13. Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

I Kongres Edukacji Diabetologicznej 21-22.03.2017r. Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej Rawa Mazowiecka
       14. Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

XVII Ogólnopolska i VII im. J. Fetlińskiej Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Stany zagrożenia zdrowia i życia” 21.04.2017r. PWSZ w Ciechanowie Ciechanów
       15. Patronat honorowy NRPiP I Forum Leczenia Ran pt. Postępowanie z raną trudno gojącą się- fakty i mity 12-14.10.2017r. Evereth Publishing Sp. z o.o. Zakopane
       16. Patronat honorowy NRPiP Konferencja pt. Położna  doradcą 26.04.2017r. Pelargos Sp. z o.o. Warszawa
       17. Patronat honorowy NRPiP Konferencja pt. Jestem w drodze- sytuacja kobiety w ciąży. 18 warsztatów Od kwietnia do listopada 2017r. Fundacja  „Jestem w drodze” Ogólnopolska
       18. Patronat honorowy NRPiP IV Wrocławskie Forum Neonatologiczne  „Daj szansę na mleko mamy” 23-24.06.2017r. Katedra i Klinika Neonatologii Wrocław
       19. Patronat medialny MPiP XXVIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 25-27.05.2017r. Sekcja Rytmu Serca PTK POLSTIM Rzeszów
       20. Patronat honorowy NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Samorządowe Forum Zdrowia w ramach XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. 5-6.10. 2017r. Instytut Zdrowia i Demokracji Katowice
       21. Patronat honorowy NRPiP X Jubileuszowy Zjazd Centrum Nauki o Laktacji „Karmienie piersią to nie tylko żywienie” 9-10.06.2017r. Fundacja Twórczych Kobiet Warszawa
       22. Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

X Ogólnopolska Konferencja :Ostroznie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia dzieci. 5.06. 2017r. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Warszawa
       23. Patronat honorowy NRPiP

 

XII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych i Przełożonych Pielęgniarek 25-28.09. 2017r. Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska Augustów
       24. Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Jubileusz 55-lecia Szpitala Powiatowego w Zawierciu 7.09.2017r. Powiatowy Szpital w Zawierciu Zawiercie
       25. Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Sesja Pielegniarska 22-24.06.2017r. GSK Commercial Sp.z o.o. Wrocław
       26. Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Nowoczesne trendyw ochronie zdrowia oraz ważne elementy dotyczące zdarzeń niepożądanych, opieki paliatywnej i edukacji pielegniarek i położnych 8.06.2017r. KAMSOFT S.A. Katowice
       27. Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Konferencja pt. Od teorii do praktyki 6-7.10.2017r. Stowarzyszenie Mene -dżerów Pielęgniarstwa Lądek Zdrój
       28. Patronat honorowy NRPiP

 

Konferencja naukowapt. Nauki o zdrowiu- kierunki zmian i perspektywy rozwoju. 22.11.2017r. PWSZ w Płocku Płock
       29. Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Konferencja pt. Witamina D – minimum, maximum, optimum 22-23.09.2017r. Medius Sp. z o.o. Warszawa
       30. Patronat honorowy NRPiP

 

Konferencja pt. Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy 29.09.2017r. PZWL Wydawnictwo Lekarskie Warszawa
       31. Patronat honorowy NRPiP

 

X Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 21-23.09.2017r Evereth Publishing Karpacz
       32. Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Terapie Nerkozastępcze-Echo konferencji EDTNA?ERCA w Krakowie 16 .09.2017r Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

 

Rzeszów
       33. Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

OSOZ Tour 2017- Roboty zdrowotne i mobilne systemy wspomagające lekarza, pielęgniarkę i aptekarza. Od 19.09 – 15.11.2017r. DMP Group sp.z o.o. 16 miast wojewódzkich
       34. Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny MPiP

Ogólnopolski Kongres Praw Pacjenta- jak bronić się przed roszczeniami Pacjentów 15.10.2017r Innowa Bussines Forum Group Sp z o.o. Warszawa
       35. Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

 

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa „Nowe trendy w edukacji i praktyce pracowników ochrony zdrowia. Profesjonalizm kluczem do bezpieczeństwa pacjenta” 20- 21.10.2017r. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Świętokrzyski
       36. Patronat honorowy NRPiP

 

I Śląska Konferencja Opieki Długoterminowej 21.11.2017r. Śląski Związek Pracodawców LEWIATAN

Patronat NRPiP

Katowice
37 Patronat NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

I Kongres Położnych Rodzinnych „Samodzielność Położnej Rodzinnej w świetle zmian systemowych w Polsce” 18-19.11.2017r Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych

 

Kórnik k/ Poznania
38 Patronat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

I Mistrzostwa Polski Służby Zdrowia w Maratonie 20.05.2018r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu

 

Opole
39 Patronat Prezesa NRPiP

Patronat Medialny

II edycja konkursu „Położna Przyszłości-Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy” konkurs przeznaczony jest dla studentów położnictwa Inauguracyjne spotkanie 13.10.2017r., uroczyste zakończenie kwiecień Akademia Malucha Alantan przy Zakładach Farmaceutycznych UNIA S.P.

 

Wydarzenie ogólnokrajowe z udziałem najważniejszych instytucji reprezentujących zawód położnej w Polsce oraz uniwersytetów medycznych
40 Patronat NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Cykl Wojewódzkich Konferencji Pielęgniarek i Położnych „Opieka nad Seniorem” w ramach projektu SENIOR 2030 Od stycznia do czerwca 2018r. AMG Consulting Sp. z o.o.

 

200 osób na jednej konferencji, 3.600 w wymiarze całego projektu
41 Patronat NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Badanie opinii na temat poziomu wiedzy kobiet odnośnie zasad utrzymania laktacji Listopad 2017r. do luty/marzec 2018r. iLCS Bartłomiej Grzywna

 

1000 położnych i 5000 pacjentek
42 Patronat NRPiP Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii 2017 Prace konkursowe należy składać pomiędzy 02.10.2017 a 19.11.2017 Fundacja Medicover

 

Cały kraj
43 Patronat NRPiP Cykl konferencji naukowo-szkoleniowych „Postępowanie z raną przewlekłą” 2018r. Evereth Publishing Cały kraj
44 Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej XXII konferencja Naukowo- Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. 18-20 stycznia 2018r. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

 

Częstochowa
45 Udział w Komitecie honorowym Prezesa NRPiP XVIII Kongres Medycyny Rodzinnej „Szlakiem zdrowia” 19-22.kwietnia 2018r. Stowarzyszenie Kolegium

Lekarzy Rodzinnych w Polsce

 

Wisła
46 Patronat NRPiP Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.” Medycy polskiego pogranicza 1918-1939” Listopad 2018r. Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

 

Warszawa
47 Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej I Śląska Konferencja Opieki Długoterminowej 21 listopada 2017r Fundacja Fortis

 

Katowice
48 Patronat Prezesa NRPiP VIII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa PTPR pt. Zagadki Ratownictwa. 9-11 kwietnia 2018 r. Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

 

Masłowo
49 Patronat NRPiP Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej XI Międzynarodowa Konferencja Medyczna pt. „Terapie Komplementarne w profilaktyce i w leczeniu chorób cywilizacyjnych, autoimmunologicznych oraz onkologicznych”

 

3 marca 2018 r. Fundacja Kobieta i Natura

 

Wrocław
 

WYDARZENIA OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PREZESA NRPiP,  NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,
MEDIALNYM MAGAZYNU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ,
LUB UDZIAŁ PREZESA NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W KOMITETACH HONOROWYCH W 2018 ROKU

 

 

1 Patronat Prezesa NRPiP  III edycja konferencji „Rola pielęgniarki i położnej w

opiece nad noworodkiem”

24 lutego 2018 r. Medius Sp. z o.o. Warszawa
2 Patronat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

23 Międzynarodowy Kongres OSOZ Innowacyjna Ochrona Zdrowia 24 kwietnia 2018 r. KAMSOFT S.A.

 

Katowice
3 Patronat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Konferencja naukowa ”Ryzyko zawodowe a odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej” 16 marca 2018r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu Poznań
4 Patronat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Prolaktyna 2018 14 kwietnia 2018r Fundacja Promocji Karmienia Piersią Warszawa
5 Patronat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy w naukach o zdrowiu”

I Zjazd Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

21.04.2018r UM w Łodzi, Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 

Łódź
6 Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

 

III Ogólnopolska Konferencja Medycyny Pracy „Choroby cywilizacyjne w ochronie zdrowia pracujących- problemy orzecznicze i wyzwania” 16-17.03. 2018 r. Centrum Medyczne Medyk – Rzeszów

 

Jasionka/k Rzeszowa
7 Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

Projekt „Życie w płynie” 1.04-31.12.2018r Frescenius Kabi Polska Sp.z o.o.

 

Projekt na stronie internetowej
8 Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

V edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i konkurs „Położna na medal”

Gala na zakończenie konkursu

1.04- 31.12.2018r.

i marzec 2019r.

Zakłady Farmaceutyczne „Unia” Spółdzielnia Pracy

 

 

9 Patronat honorowy Prezesa NRPiP

 

Dzień z pielęgniarką i położną

Akcja edukacyjna dla społeczeństwa Łodzi

12.05.2018r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

 

 

Łódź
10 Patronat honorowy NRPiP

Patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej

 

Plebiscyt „Kobiety medycyny” 8.03-15.04. 2018r.- głosowanie

oraz 17.05.2018r- Gala

Redakcja „Portale Medyczne”

 

 

 

Plebiscyt w formie głosowania przez internet
11 Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawody Medyczne- ciągłość i zmiana” 28-29.05.2018r UM w Lublinie

Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny

 

 

Lublin
12 Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Prawo do pępowiny”

Marzec -czerwiec 2018 Eurocord Stowarzyszenie na Rzecz Deponowania i Wykorzystania Komórek Macierzystych

 

Zasięg ogólnopolski
1. Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych MediCodex  Sp.zoo

 

 

Od kwietnia 2018- do grudnia 2019 r. LekInfo24.pl

Serwis fachowej informacji o lekach

Portal internetowy

Zasięg ogólnopolski

2. Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pelargos Sp. zoo

 

 

25 kwietnia 2018 r. „Położna  doradcą”- program edukacyjny dla dla położnych ze szkół rodzenia Zasięg ogólnopolski
3. Patronat medialny MPiP Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

 

 

20 kwietnia 2018 XVIII Ogólnopolska i VIII i. dr n.med. J. Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Mózg-umysł-uczenie się” Zasięg ogólnopolski
4. Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

Patronat medialny MPiP

Spółdzielnia PR

 

 

Kwiecień-listopad 2018 r. Akcja społeczno- edukacyjna JOHNSON`S        Zasięg ogólnopolski
5. Patronat honorowy Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

 

20-21 kwietnia 2018 r. III Ogólnopolska Konferencja „Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa nefrologicznego Zasięg ogólnopolski
6. Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

 

12-15 kwietnia 2018 r. Konferencja Naukowo- Szkoleniowa w ramach XXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych Zasięg ogólnopolski
7. Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Fundacja Medicover

 

09.2018-06.2019r. Pilotażowe wdrożenie Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej- moduł bilansowy w Gdyni z Gdyńskim Centrum  Zdrowia i OIPiP w Gdańsku. Gdyńskie szkoły podstawowych
8. Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Fundacja Medicover

 

11 maja 2018 r. Konferencja „Zdrowy uczeń, zdrowy mieszkaniec” Warszawa
9. Patronat medialny MPiP SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

24-25.05.2018 r. XIII Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu Pacjent, pielęgniarka – partnerzy w działaniu Kraków
10. Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Fundacja Twórczych Kobiet

 

 

8-9.06. 2018r. Coroczny zjazd absolwentek kursów Centrum Nauki o Laktacji: położnych, pielęgniarek, lekarzy, konsultantów laktacyjnych Warszawa
11. Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

 

Patronat medialny MPiP

Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego

 

Data wydania 1.06.2018r. Szpitalny domek – bajka terapeutyczna. Szpital i promocja książeczki w kraju
12. Patronat honorowy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

Patronat medialny MPiP

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

13 czerwca 2018r. Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” Warszawa
13. Patronat honorowy Prezesa NRPiP

Patronat medialny MPiP

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

 

 

13-15 września 2018 r. XIV Kongres Pielęgniarek Polskich „Współczesne Pielęgniarstwo- dynamika zmian i wezwanie do działania” Kielce
14. Patronat honorowy Prezesa

NRPiP,

Patronat medialny MPiP

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

 

 

29 maja 2018 r. Konferencja: Pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym Warszawa
15. Patronat medialny MPiP Sekcja Rytmu Serca

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

 

17-19 maja 2018 r. XXIX Konferencja naukowa Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2018

 

Wrocław
16.
17.