Menu

Regulamin publikowania prac w „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby opublikować swój artykuł w miesięczniku „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”. Do druku przyjmowane są przede wszystkim prace z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i dziedzin pokrewnych: artykuły, raporty z badań, materiały ze zjazdów i konferencji, recenzje prac, książek z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa, notatki z uczestnictwa w naukowych zjazdach.

  1. Artykuł powinien być zapisany w programie Word for Windows, styl standardowy, bez akapitów, specjalnych wyróżnień, dostarczony do redakcji w formie elektronicznej pocztą, mailowo: mpip@nipip.pl lub osobiście. Należy także dostarczyć wraz z artykułem wypełnione przez minimum jednego autora oświadczenie (tekst oświadczenia poniżej).
  2. Objętość artykułów powinna wynosić ok. 10–12 tysięcy znaków ze spacjami, a w przypadku większych materiałów prosimy o kontakt z redakcją tel. 695 350 774.
  3. Materiał ilustracyjny: w przypadku korzystania z fotografii, rycin (schematów, tabel, diagramów) należy podać ich źródło, autora i przesłać w osobnym pliku w jednym z wymienionych formatów: tif, jpg o rozdzielczości 300 dpi.
  4. Praca powinna mieć tytuł i być podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Prosimy również podać: tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy oraz adres, telefon kontaktowy i e-mail.
  5. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów, zmiany tytułów, wprowadzenia śródtytułów.
  6. Przesłany do redakcji tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany.
  7. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów
  8. Publikacja w MPiP nie wiąże się z żadnymi kosztami ponoszonymi przez autora.
  9. Opinie wyrażane w artykułach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji.

 

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana, ……… oświadczam, że przedkładana przeze mnie praca pt: …….. została wykonana samodzielnie, nie narusza praw autorskich innych osób, oraz nie była przesłana ani publikowana w żadnych innym czasopiśmie. Proszę o zamieszczenie mojej pracy w czasopiśmie „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”. Oświadczam, iż przenoszę na miesięcznik „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” prawa autorskie pracy zgłoszonej do powyższego pisma.