Menu

Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.

Samorządowe Forum Zdrowia już za nieco ponad miesiąc!

Czy można wygrać wybory nie inwestując w zdrowie? Co samorząd może dziś,  a  co  będzie musiał jutro? To dwa kluczowe pytania, wokół których skupią się debaty i dyskusje Samorządowego Forum Zdrowia, które odbędzie się w dniach 5‑6 października 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Sieć szpitali, podwyżki wynagrodzeń w służbie zdrowia, zmiana ustawy o działalności leczniczej – to tylko część reform, jakie w najbliższym czasie czekają system ochrony zdrowia i które nie pozostaną bez wpływu na funkcjonowanie samorządów.

„Do końca września podmioty lecznicze wskazane w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli do tzw. sieci szpitali,  będą zawierać nowe umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dla powiatów i miast na prawach powiatu, które są właścicielami kilkuset szpitali w Polsce przejście na nowy system finansowania świadczeń ma niebagatelne znaczenie. Mamy nadzieję, że za kilkanaście miesięcy, kiedy będzie można już podsumować pierwsze efekty funkcjonowania nowego systemu będziemy wszyscy mogli powiedzieć, że „operacja się udała i pacjent przeżył” – mówi Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, członek Rady Programowej Forum.

Reforma ochrony zdrowia i nowy ład organizacyjny administracji publicznej prowadzi do  wzrostu odpowiedzialności przy jednoczesnym ograniczeniu swobody działania samorządów. Dodatkowo samorząd staje przed wyzwaniami, jakie rodzą trzy wielkie procesy społeczne: starzenie się populacji, rozwój kapitału ludzkiego oraz odwrócenie trendu i wzrost liczby narodzin. Z tymi zagadnieniami samorząd będzie musiał się zmierzyć w ciągu najbliższych miesięcy i tym obszarom jest poświęcone Samorządowe Forum Zdrowia.

„Samorządy oczekują również zapowiadanego przez resort zdrowia zwiększenia globalnych nakładów na służbę zdrowia w stosunku do PKB, mając jednocześnie nadzieję, że  nie  odbędzie się to kosztem zmniejszenia dochodów samorządów z tytułu udziału w  podatku dochodowym od osób fizycznych. Postęp w medycynie kosztuje. Oczekiwania w  zakresie poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej zgłaszają również pacjenci. Pracownicy medyczni natomiast oczekują wzrostu wynagrodzeń. Podwyżki wynagrodzeń ma gwarantować ustawa z 8 czerwca 2017 r.  o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, jednak podmioty lecznicze nie otrzymały gwarancji otrzymania dodatkowych środków na ich sfinansowanie. Istnieje realne zagrożenie, że budżety szpitali i  powiatów nie udźwigną ciężaru tych obciążeń” – dodaje Ludwik Węgrzyn.

Samorządowe Forum Zdrowia to doskonała okazja, by w ciągu dwóch dni w gronie ekspertów przedyskutować najbardziej palące zagadnienia.

Ramowy program Samorządowego Forum Zdrowia:

DZIEŃ 1: Dyskusja strategiczna.

  1. Zdrowie – co samorząd może dziś, a co będzie musiał jutro. Wydatki samorządu na ochronę zdrowie – prezentacja i dyskusja raportu. Osią dyskusji będą zmiany w wydatkach samorządu na ochronę zdrowia na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Odpowiemy na pytanie, czy zarysowane trendy sprzyjały poprawie zdrowotności mieszkańców, jak będą zmieniać się w najbliższych latach oczekiwania wobec polityki samorządu w obszarze zdrowia oraz czy dzisiejsze zadania fakultatywne samorządu nie staną się wkrótce zadaniami obowiązkowymi. Moderacja: Robert Mołdach, Prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji.
  2. Samorządowy budżet zdrowia dziś i jutro, czyli jak sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom? Osią dyskusji będzie spodziewany wzrost potrzeb i oczekiwań zdrowotnych mieszkańców oraz rosnąca rola i odpowiedzialność samorządu w  zakresie polityki zdrowotnej. Odpowiemy na pytanie, czy samorządy stać na  wywiązanie się z zadań o tak rosnącej skali, a także jakie rozwiązania systemowe w zakresie ochrony zdrowia i strukturalne w obszarze budżetu samorządu wdrażać, aby sprostać potrzebom jutra. Moderacja: Krzysztof Jakubiak, Redaktor Naczelny Pulsu Medycyny.
  3. Ochrona zdrowia i opieka społeczna – razem, czy osobno, czyli jak leczyć i zapobiegać, aby jak najlepiej pożytkować środki publiczne z perspektywy rządu i samorządu? Osią dyskusji będzie zakres współpracy i integracji ochrony zdrowia oraz opieki społecznej na poziomie samorządowym i centralnym. Odpowiemy na pytanie, czy można sprostać nadchodzącym wyzwaniom bez  zacieśniania takiej współpracy. Pokażemy jej potencjał, uzyskiwane korzyści, wskażemy także na jakie problemy natrafia współpraca pozioma, gdzie leżą jej  granice, a gdzie jest miejsce na ściślejszą integrację. Moderacja: Grzegorz Ziemniak, Partner, Instytut Zdrowia i Demokracji.

DZIEŃ 2: Czy można wygrać wybory nie inwestując w zdrowie. Dobre praktyki i wymiana doświadczeń.

  1. Jak zapewnić jakość opieki i zarządzać ryzykiem w szpitalu?
  2. Zaćma – jak poprawić jakość życia i wydłużyć aktywność zawodową seniorów?
  3. Jak przygotować efektywny samorządowy program zdrowotny?
  4. Jak poszerzyć populację kobiet objętych innowacyjną profilaktyką raka piersi?
  5. Jak wyposażyć szpital, aby miało to sens ekonomiczny i użytkowy?
  6. Jak zwiększyć dostęp do diagnostyki USG w podstawowej opiece zdrowotnej?

Szczegółowe informacje dotyczące Samorządowego Forum Zdrowia można znaleźć na  stronie internetowej http://www.samorzadoweforum.pl/samorzadowe-forum-zdrowia.

Akredytacje dziennikarskie można uzyskać po wypełnieniu formularza akredytacyjnego dostępnego pod linkiem http://www.samorzadoweforum.pl/images/pdf/XV-Forum-akredytacja-dziennikarska%20.pdf i przesłaniu go na adres mailowy konferencje@municipium.com.pl.

Kontakt dla mediów:

Joanna Piszcz, IZiD, tel. 501 631 304
Joanna Świeczko, IZiD, tel. 502 494 894

Informacja o organizatorach Samorządowego Forum Zdrowia 2017:

Instytut Zdrowia i Demokracji sp. z o. o. (IZiD) jest grupą ekspercką specjalizującą się w doradztwie strategicznym oraz dialogu społecznym w ochronie zdrowia. Rekomendacje i inicjatywy IZiD bazują na  wieloletniej praktyce, obserwacji procesów społecznych i gospodarczych. Mottem IZiD jest  wspieranie i obrona zasad demokratycznego państwa prawa w ochronie zdrowia. IZiD jest wydawcą cotygodniowego Market Briefu™ (dla odbiorców Healthcare, Pharma, Medical Devices) zawierającego autorskie opracowanie najważniejszych informacji branżowych, alertów legislacyjnych, zestawień regulacyjnych i komentarzy eksperckich.

Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM powstała w 1990 r. Od początku jej misją jest pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-ekonomicznym przez bieżące informowanie o zachodzących zmianach w polskim prawie, finansach, gospodarce. Municipium jest  wydawcą tygodnika WSPÓLNOTA, pisma o tematyce samorządowej, które dociera do 98 proc. jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zawiera analizy prawne i ekonomiczne, nowości z procesu legislacyjnego, dobre praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz reportaże samorządowe. Municipium organizuje także szkolenia dla pracowników samorządów oraz zarządców nieruchomości, administratorów, pośredników i rzeczoznawców.

Pobierz (PDF, 362KB)