Menu

Uchwała Nr 279/VII/2017
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej organizowanego przez Promocję i Zdrowie sp. z o.o.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej organizowanego przez Promocję i Zdrowie sp. z o.o. 

1) Oznaczenie organizatora kształcenia: Promocja i Zdrowie sp. z o.o.
2) Adres zamieszkania lub siedziby: Zygmuntowska 17 lok. 3  33-300 Nowy Sącz
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP: 734-28-05-420
4) Numer wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 0000050222
5) Forma organizacyjno-prawna: jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
6) Rodzaj i dziedzina kształcenia: Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
7) Program przeznaczony dla: pielęgniarek
8) System kształcenia: niestacjonarny
9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

    – Zajęcia teoretyczne:

 

 

 

Nowy Sącz ul. Zygmuntowska 17 lok. 3  33-300 Promocja i Zdrowie sp. z o.o. Sale wykładowe

 

 

    – Zajęcia praktyczne: – Nowy Sącz ul. Młyńska 5 33-300 Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego Szpitalny oddział neurologii, Szpitalny oddział pulmonologii, Szpitalny oddział reumatologii, Szpitalny oddział chorób wewnętrznych, Szpitalny oddział

Psychiatryczny,

– Grybów ul. Rynek 10 33-300 Zakład Opiekuńczo –Leczniczy Zakład opiekuńczo – leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie,

– Gorlice ul. Węgierska 21 38-300 Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza Szpitalny oddział neurologii, Szpitalny oddział pulmonologii, Szpitalny oddział reumatologii, Szpitalny oddział chorób wewnętrznych, Szpitalny oddział psychiatryczny, Oddział rehabilitacji, Szpitalny oddział geriatryczny,

– Stróże 622 33-331 Hospicjum im. Chrystusa Króla Hospicjum stacjonarne

– Krynica Zdrój ul. Kraszewskiego 142 33-380 SPZOZ Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju Szpitalny oddział neurologii, Szpitalny oddział chorób wewnętrznych.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 05 września 2017 r. przez Promocję i Zdrowie sp. z o.o. dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie
Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

 

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander