Menu

Uchwała nr 4

VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych
VI kadencji, za lata 2011 – 2015

 

Na podstawie art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych zatwierdza sprawozdanie z działalności Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych VI kadencji za lata 2011 – 2015.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz Zjazdu

Andrzej Tytuła

 
Przewodniczący Zjazdu

Sebastian Irzykowski