Menu

Uchwała Nr 505/VIIP/2016
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie powołania ekspertów do współpracy z Zespołem Podstawowej Opieki Zdrowotnej działającym przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych powołuje ekspertów do współpracy z Zespołem Podstawowej Opieki Zdrowotnej działającym przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych:
– Elżbietę Buczkowską
– Katarzynę Głodowską
do udziału w pracach Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej mającym na celu opracowanie projektu modelu opieki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
§ 3. Wyniki prac Zespołu zostaną przedstawione na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Członkom NRPiP.
§ 4. Koszt realizacji uchwały ujęty zostanie w wykonaniu budżetu NIPiP w poz. „Wydatki NRPiP” w punkcie 5 „Komisje i zespoły problemowe, współpraca z zagranicą”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas