Menu

WŁADZE NRPIP

Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarka dyplomowana, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i epidemiologicznego; absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Członek rady społecznej narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia” oraz wielu zespołów, komisji i komitetów działających przy Ministrze Zdrowia, m. in. Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Kompetencje:

 • Reprezentuje Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych
 • Kieruje pracami Naczelnej Rady i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie
 • Przedstawia Naczelnej Radzie okresowe sprawozdania z jej działalności
 • Przedstawia Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie z działalności Naczelnej Rady
 • Sprawuje nadzór nad Komisją Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego oraz Komisją Etyki, działającymi przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.

Kontakt:

nipip@nipip.pl

22 327 61 75

Danuta Adamek

Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Skarbnik Naczelnej Rady odpowiada za gospodarkę finansową Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. W szczególności

 • przygotowuje projekty uchwał związanych z gospodarką finansowa Naczelnej Izby i nadzoruje ich wykonanie;
 • przygotowuje projekt budżetu;
 • przygotowuje sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawia na posiedzeniu Naczelnej Rady;
 • nadzoruje rachunkowość i sprawozdawczość finansową Naczelnej Izby;
 • wykonuje czynności związane z bieżącym zarządzaniem majątkiem Naczelnej Izby;
 • Sprawuje nadzór Komisją Budżetowo-Finansową

 

Kontakt:

skarbnik@nipip.pl

22 327 61 63

Joanna Walewander

Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarka dyplomowana, wykształcenie wyższe, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Od 2016r. do chwili obecnej przedstawiciel NRPiP w charakterze biegłego (rzeczoznawcy) Komisji Przetargowej na specjalizacje finansowane z budżetu państwa w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.
Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nadzoruje wykonanie uchwał Naczelnej Rady i Prezydium Naczelnej Rady. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:

 • przygotowuje projekty uchwał Naczelnej Rady i Prezydium Naczelnej Rady (z wyłączeniem projektów uchwał związanych z gospodarką finansową Naczelnej Izby);
 • sporządza protokoły z posiedzeń Naczelnej Rady i Prezydium Naczelnej Rady, obsługuje posiedzenia Konwentu Przewodniczących ORPiP i Komisji Nominacyjnej ds. Odznaczeń samorządowych,
 • nadzoruje i czuwa nad sprawozdawczością Naczelnej Rady i Prezydium Naczelnej Rady;
 • udziela informacji o pracach Prezydium Naczelnej Rady organom Naczelnej Izby i okręgowym izbom pielęgniarek i położnych;
 • nadzoruje postępowania odwoławcze od uchwał okręgowych rad,
 • postępowaniami sądowo-administracyjnymi toczącymi się na skutek wniesienia skargi na uchwałę Naczelnej Rady lub Prezydium Naczelnej Rady;
 • odpowiada za pracę Komisji Skarg i Wniosków przy NRPiP

 

Kontakt:

sekretarz@nipip.pl

22 327 61 68

Mariola Łodzińska

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Sprawuje nadzór nad komisjami i zespołami problemowymi działającymi przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych:

 • Komisja Prawa i Legislacji
 • Komisja ds. świadczeń gwarantowanych
 • Zespół ds. domów opieki społecznej
 • Zespół ds. podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zespół ds. opieki długoterminowej i paliatywnej
 • Zespół ds. lecznictwa szpitalnego

Zastępuje Prezesa NRPiP w zakresie ustalonym przez Naczelną Radę.

Kontakt:

m.lodzinska@nipip.pl

22 327 61 73

Sebastian Irzykowski

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Sprawuje nadzór nad komisjami i zespołami problemowymi działającymi przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych:

 • Komisja Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego
 • Komisja ds. warunków pracy i płacy
 • Zespół ds. ochrony zdrowia pracujących
 • Zespół ds. ratownictwa medycznego
 • Zespół ds. kontroli organizatorów kształcenia

Zastępuje Prezesa NRPiP w zakresie ustalonym przez Naczelną Radę.

Kontakt:

s.irzykowski@nipip.pl

22 327 61 73

Ewa Janiuk

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Sprawuje nadzór nad komisjami i zespołami problemowymi działającymi przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych:

 • Komisja ds. położnych
 • Zespół ds. służb mundurowych

Zastępuje Prezesa NRPiP w zakresie ustalonym przez Naczelną Radę.

Kontakt:

e.janiuk@nipip.pl

22 327 61 73

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Działalność zawodowa pielęgniarki i położnej to świadome i dobrowolne podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej i społecznej.

Art. 10. Uroczysty strój zawodowy

 1. Pielęgniarki i położne mają prawo używania uroczystego stroju zawodowego. Uroczysty strój zawodowy pielęgniarki i położnej podlega ochronie prawnej.
 2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze uchwały, wzór uroczystego stroju zawodowego pielęgniarki i położnej oraz zasady jego używania, mając na uwadze tradycję i historyczne uwarunkowania obu zawodów.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (NIPiP)  jest jednostką organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych posiadającą osobowość prawną. NIPIP wraz z okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych reprezentuje osoby wykonujące zawód pielęgniarki lub położnej, by jak najlepiej dbać o interesy zawodowe, społeczne i gospodarcze tej grupy. W zakresie zainteresowań NIPiP leży także troska o system kształcenia i jakość osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej.

Zadaniem NIPiP jest czuwanie nad poszanowaniem prawa samorządowego, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczącego wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. NIPiP informuje o kierunkach rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawia zajmowane stanowisko w wybranych sprawach dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Sponsorzy/Partnerzy

Napisali o nas

APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków

APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków

APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków   Samorządy zawodów...

czytaj dalej
APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków

Apele zawodów medycznych

Warszawa, 19 marca 2020 rok Apel zawodów medycznych do rządu polskiego Zmagamy się jako państwo i społeczeństwo z wyzwaniem, z którym do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Jako osoby wykonujące zawody medyczne czujemy się w obowiązku zwracać uwagę na kluczowe...

czytaj dalej