Zaznacz stronę

REGULAMIN NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

§ 1. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)        ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 916);

2)        Regulaminie wyborów do organów izb – należy przez to rozumieć Regulamin wyborów do organów izby oraz trybu odwoływania ich członków przyjęty przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;

3)        Krajowym Zjeździe – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

4)        Naczelnej Radzie – należy przez to rozumieć Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

5)        Prezydium Naczelnej Rady – należy przez to rozumieć Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

6)        Naczelnej Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Naczelną Komisję Rewizyjną, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

7)        Naczelnym Sądzie – należy przez to rozumieć Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

8)        Naczelnym Rzeczniku – należy przez to rozumieć Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

9)        Naczelnej Izbie – należy przez to rozumieć Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych;

10)    okręgowej radzie – należy przez to rozumieć okręgową radę pielęgniarek i położnych.

§ 3. 1. W skład Naczelnej Rady wchodzą:

1)    Prezes Naczelnej Rady;

2)    członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd;

3)    przewodniczący okręgowych rad.

2. Kadencja Naczelnej Rady trwa 4 lata.

3. Naczelna Rada działa do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranej Naczelnej Rady. Prezes Naczelnej Rady wykonuje swoją funkcję od dnia wyboru.

§ 4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Naczelnej Rady zwołuje Prezes Naczelnej Rady w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Krajowego Zjazdu.

§ 5. 1. Na pierwszym posiedzeniu Naczelna Rada wybiera Prezydium Naczelnej Rady.

2. Prezydium Naczelnej Rady stanowią: Prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Naczelnej Rady oraz członkowie Prezydium. Liczbę członków Prezydium i liczbę wiceprezesów ustala na pierwszym posiedzeniu Naczelna Rada, która może ponadto ustalić zasady podziału ilości miejsc w Prezydium i funkcji wiceprezesów z uwagi na wykonywany zawód (pielęgniarka, położna). Ustalenia te mogą być zmieniane w czasie trwania kadencji.

3. Najpóźniej do czasu zakończenia pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady jej członkowie, a także osoby pełniące funkcje wymienione w § 9 ust. 2 powinni podać adresy poczty elektronicznej, na które wysyłana będzie korespondencja związana z pełnieniem przez nich obowiązków. Do czasu podania takiego adresu, korespondencja wysyłana będzie na adres poczty elektronicznej okręgowej izby, której dana osoba jest członkiem.

4. Nie później niż na drugim posiedzeniu Naczelnej Rady dokonuje się podziału czynności między członków Prezydium Naczelnej Rady.

§ 6. 1. Wybór Prezydium Naczelnej Rady dokonywany jest poprzez odrębne wybory spośród jej członków: wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Naczelnej Rady oraz członków Prezydium. W przypadku, gdy określone zostaną zasady podziału ilości miejsc w Prezydium lub funkcji wiceprezesów z uwagi na wykonywany zawód, wybory na te stanowiska dokonywane są oddzielnie spośród kandydatów wykonujących dany zawód.

2. Do wyborów Prezydium Naczelnej Rady stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziałów I i III Regulaminu wyborów do organów izb.

3. Bierne prawo wyborcze w wyborach na funkcje: wiceprezesa, skarbnika i sekretarza Naczelnej Rady nie przysługuje osobie, która pełniła daną funkcję przez 2 następujące po sobie kadencje poprzedzające kadencję, na która ma być przeprowadzany wybór. Pełnienie danej funkcji dłużej niż przez 24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję. Paragraf 36 Regulaminu wyborów do organów izb stosuje się odpowiednio.

4. Członek Prezydium traci swoją funkcję wskutek odwołania przez Naczelną Radę albo rezygnacji. Ustanie funkcji Prezesa, wiceprezesa, sekretarza albo skarbnika Naczelnej Rady oznacza ustanie członkostwa w Prezydium.

5. Do odwołania osoby wybranej w skład Prezydium Naczelnej Rady stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów, przy czym w głosowaniu wymagana jest bezwzględna większość głosów, tj. głosami więcej niż połowy obecnych na posiedzeniu Naczelnej Rady. Wniosek o odwołanie wraz z uzasadnieniem powinien być zgłoszony przez co najmniej 1/5 członków Naczelnej Rady. Odwołanie stwierdzane jest w formie uchwały.

6. W przypadku ustania członkostwa w Prezydium Naczelnej Rady zarządza się wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające nie są zarządzane, a wybory zarządzone nie są przeprowadzane, jeżeli Naczelna Rada podejmie uprzednio uchwałę zmieniającą liczbę członków Prezydium w ten sposób, iż dokonywanie wyborów uzupełniających stanie się bezprzedmiotowe.

§ 7. 1. Naczelna Rada odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

2. Uchwalenie budżetu organów Naczelnej Izby powinno nastąpić do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.

3. Naczelna Rada zwoływana jest przez Prezesa Naczelnej Rady w terminach ustalonych przez Prezydium Naczelnej Rady w harmonogramie posiedzeń Naczelnej Rady. Naczelna Rada może zmienić terminy posiedzeń określonych w harmonogramie.

4. Naczelna Rada powinna być zwołana na dzień przypadający nie później niż w terminie 30 dni, lecz nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie przez Naczelną Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/3 członków Naczelnej Rady.

5. We wniosku o zwołanie Naczelnej Rady należy wskazać sprawy, które mają być rozpatrywane w trakcie jej obrad. Do wniosku mogą być dołączone projekty uchwał lub innych dokumentów, które w związku z treścią wniosku mają być przyjęte przez Naczelną Radę.

§ 8. 1. Porządek obrad Naczelnej Rady ustala Prezydium Naczelnej Rady na posiedzeniu wyznaczonym w celu przygotowania posiedzenia Naczelnej Rady.

2. Prezydium Naczelnej Rady opracowując porządek obrad powinno uwzględniać wnioski zgłoszone przez członków Naczelnej Rady. Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zostać zgłoszony na co najmniej dwa dni robocze przed terminem posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady wyznaczonym w celu przygotowania posiedzenia Naczelnej Rady. Do wniosku mogą być dołączone projekty uchwał lub innych dokumentów, które w związku z treścią wniosku mają być przyjęte przez Naczelną Radę. Wnioski, które wpłynęły po terminie nie będą uwzględniane przy opracowywaniu porządku obrad.

3. W sytuacji, gdy wniosek, złożony w terminie, nie zawiera uzasadnienia lub jest niejasny bądź niezasadny od strony merytorycznej, Prezydium Naczelnej Rady wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 dni. Po otrzymaniu odpowiedzi Sekretarz Naczelnej Rady dokonuje zmiany porządku obrad. W sytuacji braku odpowiedzi w terminie lub gdy uzupełnienie wniosku lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień nie będzie wystarczające, wniosek nie będzie uwzględniony.

4. W imieniu komisji i zespołów roboczych powołanych przez Naczelną Radę wniosek składa osoba kierująca pracami komisji lub zespołu.

5. W przypadku, gdy Naczelna Rada jest zwoływana na wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 4 porządek obrad obejmuje sprawy wskazane we wniosku. Prezydium Naczelnej Rady może umieścić w porządku obrad dodatkowe sprawy poza sprawami wskazanymi we wniosku.

§ 9. 1. Zawiadomienie o terminie i miejscu obrad Naczelnej Rady wysyłane jest członkom Naczelnej Rady na adres poczty elektronicznej co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał i innych dokumentów, które mają być rozpatrywane przez Naczelną Radę. Nie dotyczy to pierwszych obrad Naczelnej Rady zwołanych po Krajowym Zjeździe.

2. O terminach obrad Naczelnej Rady, a także Prezydium Naczelnej Rady zawiadamia się również Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecznika, którzy mogą wziąć udział w obradach z głosem doradczym. Zawiadomienia tych osób o terminie i miejscu obrad Naczelnej Rady odbywają się według zasad wskazanych w ust. 1.

3. Oprócz osób wskazanych w ust. 1 i 2 na posiedzeniach Naczelnej Rady mogą być obecni wyłącznie goście zaproszeni przez Prezesa Naczelnej Rady, Prezydium Naczelnej Rady lub Naczelną Radę.

§ 10. 1. Naczelna Rada obraduje nad sprawami wskazanymi w porządku obrad ustalonym przez Prezydium Naczelnej Rady.

2. Naczelna Rada może zmienić porządek obrad.

3. Jeżeli wniosek w danej sprawie, którego uwzględnienie rodzi konieczność zmiany porządku obrad nie został złożony wcześniej w terminie określonym w § 8 ust. 2, powinien on zawierać dodatkowe uzasadnienie wskazujące na okoliczności, z powodu których termin ten nie został dochowany.

§ 11. Naczelna Rada rozpatruje wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia o podjęcie uchwały w sprawie należącej do jej właściwości na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek wpłynie w czasie obrad Naczelnej Rady, może go ona rozpatrzyć w czasie tych obrad.

§ 12. 1. W sprawach wynikających z przepisów prawa Naczelna Rada podejmuje uchwały.

2. Naczelna Rada jest władna do podejmowania uchwał, w tym dokonania wyborów w trybie Regulaminu wyborów do organów izb przy obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

4. Uchwały:

1)    w sprawie wyboru wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Naczelnej Rady;

2)    reprezentowania Naczelnej Izby przez osoby pełniące funkcję w jej organach,

– Prezes Naczelnej Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia.

5. Prezes Naczelnej Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na jego żądanie, w terminie 14 dni od jego otrzymania, uchwałę, o której mowa w ust. 4, jeżeli nie została ona nadesłana w trybie określonym w tym przepisie, a także inną uchwałę Naczelnej Rady, w celu umożliwienia realizacji przez ministra określonego w ustawie uprawnienia do zaskarżenia uchwał do Sądu Najwyższego.

6. Uchwałę Naczelnej Rady podpisuje Prezes Naczelnej Rady lub wiceprezes oraz sekretarz Naczelnej Rady lub zastępujący go członek Prezydium Naczelnej Rady wybrany w tym celu przez Prezydium. Uchwały dotyczące spraw finansowych wymagają dodatkowo podpisu skarbnika Naczelnej Rady.

7. Procedurę podejmowania przez Naczelną Radę uchwał w trybie Regulaminu wyborów do organów izb szczegółowo reguluje ten Regulamin.

§ 13. 1. Obradom Naczelnej Rady przewodniczy Prezes Naczelnej Rady przy pomocy wiceprezesów, sekretarza i skarbnika Naczelnej Rady oraz ewentualnie innych członków Prezydium Naczelnej Rady powołanych w tym celu w trakcie obrad. Prezes Naczelnej Rady może wyznaczyć wiceprezesa, który w jego zastępstwie przewodniczy obradom. Postanowienie § 25 ust. 3 zd. 1 stosuje się odpowiednio.

2. Przewodniczący obrad udziela głosu członkom Naczelnej Rady w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.

3. Przewodniczącemu Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącemu Naczelnego Sądu i Naczelnemu Rzecznikowi oraz zaproszonym gościom przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością osób zgłoszonych do zabrania głosu.

4. Członkom Naczelnej Rady udziela się głosu poza kolejnością jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Wypowiedź nie może trwać wówczas dłużej niż 1 minutę.

5. Członek Naczelnej Rady nie może zabierać głosu w dyskusji nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy, chyba że przewodniczący obrad wezwie go do kolejnego zabrania głosu lub zezwoli na to na skutek jego zgłoszenia.

6. Przewodniczący obrad może zwrócić uwagę zabierającemu głos, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu dyskusji, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi może odebrać mu głos.

7. Przewodniczący obrad może zarządzić przerwę w posiedzeniu w danym dniu, jeżeli będzie to uzasadnione z uwagi na sprawność lub efektywność prowadzenia obrad.

§ 14. 1. Naczelna Rada na czas prowadzenia obrad powołuje następujące komisje:

1)        komisję mandatową, która stwierdza czy Naczelna Rada jest władna do podjęcia uchwał;

2)        komisję uchwał i wniosków;

3)        komisję skrutacyjną, która przeprowadza głosowania tajne oraz imienne, a także nadzoruje prawidłowość przeprowadzania głosowań w sytuacji, gdy głosowania są przeprowadzane przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów;

4)        w przypadku, gdy Naczelna Rada działa w trybie Regulaminu wyborów do organów izb, komisję wyborczą, która przyjmuje zgłoszenia kandydatur i w kolejności alfabetycznej sporządza listy kandydatów.

2. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach przeprowadzanych w czasie obrad Naczelnej Rady.

§ 15. 1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

1)    zamknięcie obrad;

2)    zamknięcie listy osób, które mają zabrać głos w określonej sprawie;

3)    zamknięcie dyskusji w określonej sprawie;

4)    głosowanie w danej sprawie bez dyskusji;

5)    zmianę porządku obrad;

6)    przeprowadzenie głosowania;

7)    ograniczenie czasu przemówienia;

8)    głosowanie imienne;

9)    głosowanie tajne;

10) głosowanie alternatywne;

11) sprawdzenie quorum;

12) reasumpcję głosowania;

13) zamknięcie listy kandydatów.

2. Naczelna Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego głosu przeciwnego.

§ 16. 1. Po zamknięciu dyskusji nad projektem uchwały, wnioskiem albo innym dokumentem zgłoszonym w toku obrad, przewodniczący obrad oznajmia, że Naczelna Rada przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania, i to jedynie przed zarządzeniem przez przewodniczącego obrad przystąpienia do głosowania.

2. Porządek głosowania nad uchwałą jest następujący:

1)    głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony;

2)    głosowanie poprawek do poszczególnych postanowień projektu, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach;

3)    głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

3. W przypadku, gdy istnieje kilka alternatywnych projektów uchwały w tej samej sprawie, Naczelna Rada może postanowić, iż przeprowadzone będzie głosowanie alternatywne, gdzie wybrany zostanie projekt, który będzie przedmiotem dalszych prac Naczelnej Rady. W głosowaniu alternatywnym wybrany zostaje projekt, który otrzyma największą liczbę głosów.

4. Przewodniczący obrad ustala kolejność głosowania projektów uchwał i poprawek.

5. Głosowanie we wszystkich sprawach przeprowadza się jawnie z zastrzeżeniem ust.7.

6. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący obrad.

7. Naczelna Rada może uchwalić tajność głosowania albo głosowanie imienne w określonej sprawie i wówczas głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna.

8. Przeprowadzając głosowanie tajne komisja skrutacyjna w szczególności: przygotowuje karty do głosowania, rozdaje delegatom karty do głosowania, zbiera głosy do sprawdzonych i zamkniętych przez nią urn wyborczych, przelicza głosy i ustala wyniki głosowania w protokole, w którym określa:

1)    liczbę uprawnionych do głosowania;

2)    liczbę głosów oddanych;

3)    liczbę głosów ważnych;

4)    liczbę głosów nieważnych.

9. Komisja skrutacyjna określa w jaki sposób będzie przeprowadzać głosowanie imienne.

10. Zarówno głosowania jawne, jak też głosowania tajne oraz imienne mogą być przeprowadzane przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów (głosowanie elektroniczne). Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Prezydium Naczelnej Rady przygotowując posiedzenie Naczelnej Rady. System używany do głosowania elektronicznego musi zapewniać możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego lub imiennego przy zachowaniu jego charakteru. Prawidłowość przeprowadzania głosowań elektronicznych nadzoruje komisja skrutacyjna.

§ 17. 1.W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Naczelna Rada może dokonać reasumpcji głosowania.

2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.

3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.

4. Naczelna Rada rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 1/5 biorących udział w posiedzeniu członków Naczelnej Rady.

5. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego i tajnego.

§ 18. 1. W trybie przewidzianym dla uchwał Naczelna Rada rozpatruje wnioski, a także dokonuje wyborów członków komisji i zespołów problemowych, a także przeprowadza inne wybory poza trybem określonym w § 6.

2. Poza wnioskami formalnymi, wnioski mogą dotyczyć:

1)    zobowiązania Prezydium Naczelnej Rady, poszczególnych członków Prezydium lub Prezesa Naczelnej Rady, a także komisji lub zespołu problemowego powołanego przez Naczelną Radę do podjęcia określonych działań leżących w ich kompetencjach;

2)    podjęcia przez Naczelną Radę uchwały bądź innego aktu w formie określonej w § 19.

3. Rozpatrzenie wniosku w sprawach, o których mowa w ust. 2 nie wymaga zmiany porządku obrad, jeżeli wniosek składany jest w związku z realizacją i w czasie realizacji danego punktu porządku obrad. W przeciwnym przypadku złożenie takiego wniosku jest równoznaczne z wnioskiem o zmianę porządku obrad.

4. W przypadku wyborów, o których mowa w ust. 1, w sytuacji, gdy jest więcej niż dwóch kandydatów na daną funkcję albo dokonuje się jednoczesnego wyboru więcej niż jednej osoby na jednakowe funkcje, wybrana zostaje osoba albo osoby, które uzyskały największą liczbę głosów, chyba że Naczelna Rada przyjmie wniosek o przeprowadzeniu głosowania w inny sposób. Jeżeli największą liczbę głosów uzyskała więcej niż jedna osoba albo najmniejszą liczbę głosów oznaczającą wybór otrzymała więcej niż jedna osoba, zarządza się wybory uzupełniające, w których biorą udział wyłącznie te osoby.

5. Wybór członków komisji i zespołów problemowych może być połączony z ustaleniem liczby członków w ten sposób, że głosowany jest skład komisji albo zespołu wynikający ze wszystkich zgłoszonych kandydatur.

§ 19. W trybie przewidzianym dla uchwał Naczelna Rada może podejmować:

1)        rezolucje – zawierające wezwanie do określonego adresata o podjęcie wskazanego w rezolucji jednorazowego działania;

2)        stanowiska – zawierające pogląd lub opinię w określonej sprawie;

3)        deklaracje – zawierające zobowiązanie się do określonego postępowania;

4)        apele – zawierające wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub realizacji zadania.

§ 20. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad ogłasza zamknięcie obrad.

§ 21. 1. Z obrad Naczelnej Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad oraz sekretarz lub zastępujący go członek Prezydium Naczelnej Rady.

2. Protokół sporządza się w terminie 21 dni od dnia zakończenia obrad. Protokół po jego sporządzeniu pozostaje do wglądu dla członków Naczelnej Rady.

3. Protokół przyjmuje Naczelna Rada w trakcie następnych obrad, rozpatrując poprawki zgłoszone przez członków Naczelnej Rady. Jeżeli do czasu zakończenia tych obrad nie zostaną zgłoszone żadne poprawki, protokół uważa się za przyjęty.

4. Uchwały Naczelnej Rady są publikowane na witrynie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia zakończenia obrad.

§ 22. 1. Prezydium Naczelnej Rady działa w imieniu Naczelnej Rady w sprawach określonych jej uchwałą.

2. Posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenie wyznaczone w celu przygotowania posiedzenia Naczelnej Rady powinno się odbyć nie później niż na 21 dni przed terminem posiedzenia Naczelnej Rady wyznaczonym w harmonogramie posiedzeń Naczelnej Rady.

3. Posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady zwołuje Prezes Naczelnej Rady.

4. Do Prezydium Naczelnej Rady stosuje się odpowiednio postanowienia § 9, § 12-13 i § 15-21.

5. Uchwały i inne akty, o których mowa w § 19 mogą być podejmowane pomiędzy posiedzeniami Prezydium Naczelnej Rady za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Prezes Naczelnej Rady może zarządzić w tej formie samo głosowanie nad projektem uchwały lub również dyskusję nad projektem uchwały, który ma zostać przegłosowany. Głosowanie w powyższym trybie nie może być przeprowadzone, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego wykluczają możliwość powzięcia uchwały w takim trybie.

6. Naczelna Rada określa w drodze uchwały sposób przeprowadzania dyskusji i głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 5.

§ 23. Do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Naczelnej Izby wymagane jest współdziałanie Prezesa Naczelnej Rady lub wiceprezesa oraz skarbnika Naczelnej Rady albo sekretarza Naczelnej Rady.

§ 24. Prezes Naczelnej Rady w szczególności:

1)        reprezentuje Naczelną Izbę, z zastrzeżeniem § 23;

2)        reprezentuje Naczelną Radę;

3)        kieruje pracami Naczelnej Rady i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie;

4)        przedstawia Naczelnej Radzie okresowe sprawozdania z jej działalności;

5)        przedstawia Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie z działalności Naczelnej Rady.

§ 25. 1. Wiceprezesi Naczelnej Rady są zastępcami Prezesa Naczelnej Rady w ustalonym przez Naczelną Radę zakresie.

2.    Na okres swojej nieobecności Prezes Naczelnej Rady wyznacza, który z wiceprezesów będzie go zastępował.

3.    W przypadku gdy wyznaczenie zastępcy przez Prezesa Naczelnej Rady jest niemożliwe albo nie zostało dokonane, a jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Naczelnej Izby lub Naczelnej Rady, Prezydium Naczelnej Rady wyznacza, który z wiceprezesów będzie zastępował Prezesa do czasu ustania podstaw wyznaczenia zastępcy z przyczyn określonych w niniejszym ustępie. Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady w tym celu może zostać zwołane na wniosek co najmniej 3 członków Prezydium.

§ 26. 1. Sekretarz Naczelnej Rady nadzoruje wykonanie uchwał Naczelnej Rady i Prezydium Naczelnej Rady.

2.    Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:

1)        przygotowywanie projektów uchwał Naczelnej Rady i Prezydium Naczelnej Rady, z wyłączeniem projektów uchwał związanych z gospodarką finansową Naczelnej Izby;

2)        sporządzanie protokołów posiedzeń Naczelnej Rady i Prezydium Naczelnej Rady;

3)        nadzorowanie i czuwanie nad sprawozdawczością Naczelnej Rady i Prezydium Naczelnej Rady;

4)        nadzór nad bieżącą korespondencją;

5)        udzielanie informacji o pracach Prezydium Naczelnej Rady organom Naczelnej Izby i okręgowym izbom pielęgniarek i położnych;

6)        nadzór nad postępowaniami odwoławczymi od uchwał okręgowych rad, postępowaniami sądowo-administracyjnymi toczącymi się na skutek wniesienia skargi na uchwałę Naczelnej Rady lub Prezydium Naczelnej Rady;

7)        przyjmowanie skarg i wniosków.

3. W sytuacji, gdy sekretarz Naczelnej Rady nie może wykonywać swoich obowiązków albo funkcja ta nie jest obsadzona, zadania i kompetencje sekretarza w tym okresie wykonuje członek Prezydium Naczelnej Rady powołany jako zastępca sekretarza Naczelnej Rady przez Naczelną Radę albo Prezydium Naczelnej Rady. W przypadku, gdy zastępca sekretarza został powołany z uwagi na to, iż funkcja sekretarza nie jest obsadzona, pełni on tę funkcję do najbliższego posiedzenia Naczelnej Rady.

§ 27. 1. Skarbnik Naczelnej Rady odpowiada za gospodarkę finansową Naczelnej Izby, a w szczególności:

1)        przygotowuje projekty uchwał związanych z gospodarką finansową Naczelnej Izby i nadzoruje ich wykonanie;

2)        przygotowuje projekt budżetu;

3)        przygotowuje sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawia na posiedzeniu Naczelnej Rady;

4)        nadzoruje rachunkowość i sprawozdawczość finansową Naczelnej Izby;

5)        wykonuje czynności związane z bieżącym zarządzaniem majątkiem Naczelnej Izby;

6)        zgłasza Naczelnej Radzie w celu rozpatrzenia wnioski o egzekucję wierzytelności lub ich umorzenie.

2. Skarbnik w swojej pracy może korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców.

§ 28. 1. Do obowiązków członka Naczelnej Rady należy w szczególności:

1) uczestniczenie w posiedzeniach Naczelnej Rady;

2) uczestniczenie w pracach komisji lub zespołów problemowych, których jest członkiem;

3) składanie informacji z realizacji zadań wykonywanych w ramach działalności Naczelnej Rady.

2. Członek Naczelnej Rady bierze udział w posiedzeniach Naczelnej Rady wyłącznie osobiście.

3. W przypadku stwierdzenia nieobecności członka Naczelnej Rady będącego przewodniczącym okręgowej rady, sekretarz Naczelnej Rady informuje o tym fakcie właściwą okręgową radę.

§ 29. 1. Naczelna Rada realizując swoje zadania powołuje komisje problemowe, określając ich kompetencje oraz zasady działania.

2. Naczelna Rada w zależności od potrzeb może powołać doraźne komisje problemowe oraz stałe lub doraźne zespoły problemowe.

3. W skład komisji problemowych oraz zespołów problemowych mogą wchodzić członkowie Naczelnej Rady oraz pielęgniarki i położne spoza jej członków.

§ 30. Roczne sprawozdanie finansowe Naczelnej Izby za okres kadencji podlega raz na cztery lata badaniu przez biegłego rewidenta w celu przedstawienia go na Krajowym Zjeździe.

§ 31. Obsługę biurową, finansową i prawną Naczelnej Rady oraz wsparcie merytoryczne zapewnia biuro Naczelnej Izby.