Zaznacz stronę

Uchwała Nr 274/VII/2017
 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z
dnia 13 września 2017 r.

w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1. Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00001/A/02115 w § 1 pkt 10 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 233/VIIP/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. poprzez dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:

10) Miejsce prowadzenia kształcenia:

    – Zajęcia teoretyczne:

 

– Rzeszów 35-065 ul. Szpitalna 1 Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o.,

– Leżajsk 37-300 ul. Leśna 22 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

    – Zajęcia praktyczne:– Leżajsk 37-300 ul. Leśna 22 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

  • Oddział chorób wewnętrznych i kardiologii.
  • Oddział chorób wewnętrznych i gastroenterologii.
  • Poradnia Diabetologiczna.
  • Oddział Reumatologiczny.
  • Pokój wlewów leczenia biologicznego.
  • Gabinet zabiegowy.
  • Oddział Neurologiczny.
  • Oddział Udarowy.

– Łańcut 37-100 ul. Paderewskiego 5 „Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o.,

Żołynia 37-110 ul. Górska 8 ZOL Hospicjum

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokumentacja złożona w dniu 12 września 2017 roku przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie  dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz 77 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

 Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

error

Podziel się informacją z znajomymi