Zaznacz stronę

Uchwała Nr 275/VII/2017
 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 13 września 2017 r.

 w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1. Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00017/A/02323 w § 1 pkt 8 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 802/VIIP/2017 z dnia 6 czerwca 2017r. poprzez dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:

8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

    – Zajęcia teoretyczne:

– Gorzów Wlkp. 66-400 ul. Sikorskiego 107 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim
    – Zajęcia praktyczne:– Międzyrzecz  66 – 300 ul. Chopina 5c/12 MATRIX  Spółka z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu

Zespół Leczenia Środowiskowego Psychiatrycznego Leczenia Domowego ul. Konstytucji 3 maja 16

– Gorzów Wlkp. 66-400 ul. Dekerta 1 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Oddział Psychiatryczny Ogólny Żeński ul. Walczaka 42

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokumentacja złożona w dniu 8 września 2017 roku przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,  dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz 77 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

error

Podziel się informacją z znajomymi