Zaznacz stronę

Uchwała Nr 278/VII/2017
 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 13 września 2017 r.

 w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

 Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1. Dokonuje się zmian wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00008/B/02083 w § 1 pkt 9 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 201/VIIP/2016 z dnia 19.04.2016r. poprzez dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:

9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

    – Zajęcia teoretyczne:

 

– Chorzów 41-500 ul. Truchana 7 SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

 

    – Zajęcia praktyczne:– Chorzów 41-500 ul. Truchana 7 SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

  • Oddział pediatryczny.
  • Oddział pediatryczny specjalistyczny.
  • Oddział rehabilitacji dzieci.
  • Oddział neurologii dziecięcej.
  • Oddział hematologii i onkologii dziecięcej.
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy.
  • Zespół Ratownictwa Medycznego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Dokumentacja złożona w dniu 6 września 2017 roku przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz 77 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie
Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

 

 

error

Podziel się informacją z znajomymi