Zaznacz stronę

Uchwała Nr 281/VII/2017
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki organizowanego przez Promocję i Zdrowie sp. z o.o.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki organizowanego przez Promocję i Zdrowie sp. z o.o. 

1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Promocja i Zdrowie sp. z o.o.
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Zygmuntowska 17 lok. 3  33-300 Nowy Sącz
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:734-28-05-420
4) Numer wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego0000050222
5) Forma organizacyjno-prawna:jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
6) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
7) Program przeznaczony dla:pielęgniarek
8) System kształcenia:niestacjonarny
9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

    – Zajęcia teoretyczne: 

 

Nowy Sącz ul. Zygmuntowska 17 lok. 3  33-300 Promocja i Zdrowie sp. z o.o. Sale wykładowe nr 1 i nr 2

    – Zajęcia praktyczne:– Nowy Sącz ul. Młyńska 5 33-300 Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego Blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe: neurochirurgii, torakochirurgii,kardiochirurgii,

 • laryngologii i chirurgii głowy i szyi, chirurgii naczyniowej, położnictwa i ginekologii, urologii, ortopedii.
 • Blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe u dzieci.
 • Blok operacyjny kardiochirurgii realizujący procedury specjalistyczne z wykorzystaniem techniki krążenia pozaustrojowego.
 • Oddział intensywnej terapii realizujący procedury specjalistyczne z wykorzystaniem technik dializacyjnych oraz terapii ECMO
 • Oddział intensywnej terapii dorosłych.
 • Oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej.
 • Oddział intensywnej terapii torakochirurgicznej
 • Oddział intensywnej terapii neurochirurgicznej
 • Oddział intensywnej terapii dzieci.
 • Oddział pooperacyjny/poznieczuleniowy dorosłych.
 • Oddział pooperacyjny/poznieczuleniowy dzieci

– Gorlice ul. Węgierska 21 38-300 Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza Blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe: neurochirurgii, torakochirurgii, kardiochirurgii, laryngologii i chirurgii głowy i szyi, chirurgii naczyniowej, położnictwa i ginekologii, urologii, ortopedii, okulistyki.

 • Blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe u dzieci.
 • Blok operacyjny kardiochirurgii realizujący procedury specjalistyczne z wykorzystaniem techniki krążenia pozaustrojowego.
 • Oddział intensywnej terapii realizujący procedury specjalistyczne z wykorzystaniem technik dializacyjnych oraz terapii ECMO
 • Oddział intensywnej terapii dorosłych.
 • Oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej.
 • Oddział intensywnej terapii torakochirurgicznej
 • Oddział intensywnej terapii neurochirurgicznej
 • Oddział intensywnej terapii dzieci.
 • Oddział pooperacyjny/poznieczuleniowy dorosłych.
 • Oddział pooperacyjny/poznieczuleniowy dzieci.

– Krynica Zdrój ul. Kraszewskiego 142 33-380 SPZOZ im .J. Dietla w Krynicy Zdroju Oddział intensywnej terapii dorosłych

 • Oddział intensywnej terapii dzieci.
 • Oddział pooperacyjny/poznieczuleniowy dorosłych.
 • Oddział pooperacyjny/poznieczuleniowy dzieci.

– Nowy Sącz ul. Śniadeckich 15 33-300 SPZOZ Pogotowie Ratunkowe Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 05 września 2017 r. przez Promocję i Zdrowie sp. z o.o. dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie
Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

error

Podziel się informacją z znajomymi