Zaznacz stronę

Uchwała Nr 283/VII/2017
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu specjalistycznego w dziedzinie leczenia ran dla położnych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu specjalistycznego w dziedzinie leczenia ran dla położnych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. 

1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku
2) Adres zamieszkania lub siedziby:ul. Poniatowskiego 4 76-200 Słupsk
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:839-19-68-571
4) Forma organizacyjno-prawna:jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny w dziedzinie leczenia ran dla położnych
6) Program przeznaczony dla:położnych
7) System kształcenia:niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

    – Zajęcia teoretyczne:

 

 

Słupsk ul. Poniatowskiego 4 76-200 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku  

    – Zajęcia praktyczne:– Bytów ul. Lęborka 13 77-100 Szpital Powiatu Bytowskiego  sp. z o.o. Oddział ginekologiczny i Zakład opiekuńczo- leczniczy.

– Słupsk ul. Hubalczyków 1 76-200 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku Oddział ginekologiczny, Zakład opiekuńczo-leczniczy.

 

  • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 05 września 2017 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Słupsku dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, kursu specjalistycznego w dziedzinie leczenia ran dla położnych, spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie
Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

 

 

error

Podziel się informacją z znajomymi