Zaznacz stronę

 Uchwała Nr 284 /VII/2017
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 13 września 2017 r.

 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego. 

1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego
2) Adres zamieszkania lub siedziby:Pl. Dąbrowskiego 1 09 – 402  Płock
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:774  229 40 70
4) Forma organizacyjno-prawna:jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie  pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
6) Program przeznaczony dla:pielęgniarek
7) System kształcenia:niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

    – Zajęcia teoretyczne: 

 

Płock 09 – 402 ul. Plac Dąbrowskiego 1 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego 

    – Zajęcia praktyczne:– Płock 09 – 400 ul. Medyczna 19 Wojewódzki Szpital Zespolony:

Podstawowa opieka zdrowotna,

Szpitalny oddział ratunkowy.

– Płock 09 – 402 ul. Kościuszki 28 Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.:

Zakład Medycyny Szkolnej:

  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania,
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania (prowadzenie zajęć edukacyjnych),
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole specjalnej,
  • poradnia rehabilitacyjna.

 

– Płock 09-402 ul.Kolegialna 20

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna:

Dział oświaty zdrowotnej,

Dział higieny dzieci i młodzieży.

– Płock 09-400 Wolskiego 4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

– Płock 09-402 Jakubowskiego 10 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2,

Płock 09-400 Mościckiego 27 Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy:

Pogotowie opiekuńcze.

  • Gostynin 09-500 Zalesie 1

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im prof. Eugeniusz Wilczkowskiego w Gostyninie:

Pododdział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 07 września 2017 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie
Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

 

error

Podziel się informacją z znajomymi