Zaznacz stronę

Uchwała Nr 287/VII/2017
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 82/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie poddruków zaświadczeń o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego i zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki/położnej przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany § 1 uchwały Nr 82/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie poddruków zaświadczeń o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego i zaświadczeń o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki/położnej przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych postanawia, że zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego i zaświadczenia
o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki/położnej przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, których wzory stanowią odpowiednio:

– załączniki 1-15 do uchwały nr 199/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej,

– załączniki 10 i 10a do dokumentu: Ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, stanowiącego załącznik do uchwały nr 270/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,

okręgowe rady pielęgniarek i położnych zobowiązane są wydawać na poddrukach dostarczanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. na podstawie umowy zawartej z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander