Zaznacz stronę

Uchwała Nr 288/VII/2017
 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia  13 września 2017 r.

w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 182/VI/2014  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 czerwca 2014r. w  sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tiret 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje następujących zmian w Uchwale Nr 182/VI/2014  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 czerwca 2014r. w  sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

  • w § 1 pkt 12 tej uchwały, poprzez wykreślenie z pkt 12 następującej treści: „Dorota Fiedorowicz”.
  • w § 1 pkt 12 tej uchwały, poprzez dodanie w pkt 12 następującej treści: „Elżbieta Słojewska-Poznańska”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander