NEWSletter NIPiP 22 sierpnia 2019 r.
Kodeks etyki zawodowej:
„Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję
nadany mi tytuł pielęgniarki /położnej i uroczyście przyrzekam:
Strzec godności zawodu pielęgniarki/położnej, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem i życzliwością, nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta."
Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych:
Art. 4.1. Zadaniami samorządu są w szczególności:
1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów;
2) ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;
3) ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy;
4) współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
5) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
6) obrona godności zawodowej;
7) reprezentowanie i ochrona zawodów;
8) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
9) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
Bezpłatne szkolenie "Przeciwdziałania przemocy w rodzinie", w dniach 25-26 września 2019 r. w Warszawie
Czytaj dalej...
Choroba Alzheimera i inne formy demencji. Pozytywne podejście do opieki. Toruń 18 września 2019 r.
Czytaj dalej...
Wybory do organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
Czytaj dalej...
Wacława Kamieńska odznaczona statuetką „Cierpiącym przywrócić nadzieję”
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w podziękowaniu za długoletnią pracę na rzecz pielęgniarstwa, przyznała pielęgniarce Wacławie Kamieńskiej najwyższe wyróżnienie samorządu pielęgniarek i położnych - statuetkę „Cierpiącym przywrócić nadzieję”. Wacława Kamieńska…
Czytaj dalej...
Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Celem ustawy o zmianie ustawy…
Czytaj dalej...
Kodeks etyki jest nam potrzebny
Czytaj dalej...
Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy"

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Projekty ustaw i rozporządzeń Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 105/2019/DEF  w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Zarządzenie Nr 106/2019/DEF w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Zarządzenie Nr 107/2019/GPF  zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 108/2019/DEF  zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców

Zarządzenie Nr 109/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

Zarządzenie Nr 111/2019/GPF zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Projekty zarządzeń Prezesa NFZ
WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
KONFERENCJE
OFERTY PRACY
NAPISZ DO NAS CO JESZCZE POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W NEWSLETTERZE NIPIP
Twitter Youtube
Wypisz się z newslettera    |    Zobacz ten e-mail w przeglądarce