NEWSletter NIPiP 13 września 2019 r.
Kodeks etyki zawodowej:
„Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki /położnej i uroczyście przyrzekam:
Strzec godności zawodu pielęgniarki/położnej, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem i życzliwością, nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta."
Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych:
Art. 4. 1.
Zadaniami samorządu są w szczególności:
1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów;
2) ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;
3) ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy;
4) współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
5) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
6) obrona godności zawodowej;
7) reprezentowanie i ochrona zawodów;
8) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
9) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
Liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych
stan na 13 września 2019 r.
Image
50 lat akademickiego kształcenia pielęgniarek
W Lublinie trwają obchody 50-lecia akademickiego kształcenia pielęgniarek. Obchodom towarzyszy Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra”. W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych…
Czytaj dalej...
Image
Informacja w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w podmiotach leczniczych w zakresie wdrożenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych
Na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (11.09.2019) Pan Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w podmiotach leczniczych w zakresie wdrożenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek…
Czytaj dalej...
Image
Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami – nowe kompetencje pielęgniarki
Dzisiaj (12.09.2019) wchodzi w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Nowe prawo zapewnia wszystkim uczniom do ukończenia 19. roku życia profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkole. Osobami odpowiedzialnymi za jej…
Czytaj dalej...
Image
Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki i położnej. Ogólnopolska Konferencja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Czytaj dalej...
Image
XI Debata Ekspertów Flu Forum 2019
10 września, już po raz jedenasty odbyła się Debata Ekspertów Flu Forum 2019. W panelu dyskusyjnym „Jak skutecznie zwiększać dostępność szczepień zalecanych?” uczestniczyła Prezes NRPiP Zofia Małas. Flu Forum to…
Czytaj dalej...
Image
O kadrach medycznych na Forum Ekonomicznym w Krynicy
W dniach 3-5 września br. w ramach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy odbywa się jubileuszowe X Forum Ochrony Zdrowia. O kadrach medycznych, ich kompetencjach oraz nowych obowiązkach, a także o…
Czytaj dalej...
Image
Wspólne działania Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych doprowadziły do przedłużenia zmiany rozporządzenia, które gwarantuje kontynuacje wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.
Wspólne działania Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych doprowadziły do przedłużenia zmiany rozporządzenia, które gwarantuje kontynuacje wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. W dniu…
Czytaj dalej...
Rozporządzenia Ministra Zdrowia


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Projekty ustaw i rozporządzeń Ministra Zdrowia


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca

Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki położne 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Zarządzenia Prezesa NFZ
Projekty zarządzeń Prezesa NFZ


Projekt zarządzenia - rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Projekt zarządzenia - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekt zarządzenia – leczenie stomatologiczne Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - onkologiczne świadczenia kompleksowe Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – onkologiczne świadczenia kompleksowe.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – pogramy lekowe Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt zarządzenia - system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Projekt zarządzenia - zaopatrzenie w wyroby medyczne Komunikat dotyczący przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
KONFERENCJE
OFERTY PRACY
NAPISZ DO NAS CO JESZCZE POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W NEWSLETTERZE NIPIP
Twitter Youtube
Wypisz się z newslettera    |    Zobacz ten e-mail w przeglądarce