NEWSletter NIPiP 21 czerwca 2019 r.
Rząd wprowadza autopoprawkę do art. 155 kk
Wspólne starania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Lekarskiej wpłynęły na decyzję Rady Ministrów, która  w dniu 18 czerwca br. postanowiła wprowadzić autopoprawkę do art. 155 Kodeksu karnego.…
Czytaj dalej...
Bezpłatna konferencja dla pielęgniarek, lekarzy - "Psychologiczne i prawne aspekty związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie” 30.09-01.10.2019
Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję Konferencja w całości finansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 „Psychologiczne i prawne aspekty…
Czytaj dalej...
Podsumowanie Ogólnopolskiej Debaty o Zdrowiu
25 czerwca br. w Warszawie odbędzie się ostatnia konferencja w ramach ogólnopolskiej debaty o  zdrowiu. VII Konferencja Ogólnopolskiej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia będzie podsumowaniem dotychczasowych spotkań poświęconych kondycji polskiego systemu…
Czytaj dalej...
14 czerwca na całym świecie świętują honorowi dawcy krwi
Pielęgniarki oddają krew, bo zbliżają się wakacje. Przyłącz się do nas Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odpowiedziała Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Oddaliśmy krew, świadomi tego, że im…
Czytaj dalej...
20-LECIE WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU WUM
13 czerwca br. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się uroczysta Gala z okazji 20-lecia Wydziału Nauki o Zdrowiu. Uroczystości towarzyszyła wystawa pt. "20 lat minęło... Najważniejsze chwile Wydziału Nauki o…
Czytaj dalej...
Nowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Stanisław Wojtan powołany został przez Ministra Zdrowia na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Zastąpił dr hab. n. med. Danutę Dyk, która pełniła tę funkcję od…
Czytaj dalej...
Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich

Projekty ustaw i rozporządzeń Ministra Zdrowia

Projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1.

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 72/2019/DSM zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć

Zarządzenie Nr 71/2019/DSM zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Zarządzenie Nr 69/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Zarządzenie Nr 67/2019/GPF w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 66/2019/DGL w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 65/2019/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

 

Zobacz więcej aktualności
Zobacz konferencje dla pielęgniarek i położnych
Twitter Youtube
Wypisz się z newslettera    |    Zobacz ten e-mail w przeglądarce