NEWSletter NIPiP 15 lipca 2019 r.
Kodeks etyki zawodowej:
„Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję
nadany mi tytuł pielęgniarki /położnej i uroczyście przyrzekam:
Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie terapeutycznym."
Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych:
Art. 2. 2.
Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przestrzega przed nieuczciwymi organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami na temat nieuczciwych organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej: Organizatorami kształcenia mogą być:…
Czytaj dalej...
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych również przeciwny wobec zmian legislacyjnych dotyczących systemu Ratownictwa Medycznego
"Niedopuszczalne jest zaistnienie sytuacji, że funkcję koordynatora w SOR obejmie ratownik medyczny, który będzie koordynował (nadzorował, wydawał polecenia służbowe, oceniał i rozliczał) zatrudnione w SOR pielęgniarki i pielęgniarzy."
Czytaj dalej...
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych wyraża swój sprzeciw dla utworzenia nowego zawodu medycznego jakim jest technik pielęgniarstwa.
W całości popiera w tym zakresie stanowisko nr 27 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019r.
Czytaj dalej...
Kolejni absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów pielęgniarskich
8 lipca w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się uroczystość „czepkowania” absolwentów studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Kolejni absolwenci uzyskali tytuł licencjata pielęgniarstwa. Tradycja czepkowania sięga 1911 roku. Pierwszy czepek…
Czytaj dalej...
Uchwała Nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca  2019r. w sprawie ustalenia terminu VIII  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
Uchwała Nr 359/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca  2019 r. w sprawie ustalenia terminu VIII  Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych   Na podstawie art. 19 ust.…
Czytaj dalej...
Fragment stenogramu z 83 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  w dniu 4 lipca 2019 r. dotyczący ustawy o zmianie usta­wy o zawodach pielęgniarki i położnej
Projektowana regulacja wprowadza zmianę polegającą na umożliwieniu osobom podjęcie kształcenia na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo, jak również na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej. Jednocześnie projekt ustawy wprowadza regulację dotyczącą możliwości skorzystania z płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgnia­rek i położnych w wymiarze do 6 dni rocznie np. celem uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach naukowych i kursach naukowych.
Czytaj dalej...
Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

Projekty ustaw i rozporządzeń Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 79/2019/DSOZ  zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 80/2019/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

Zarządzenie Nr 81/2019/DGL  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 82/2019/DSOZ  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zarządzenie Nr 83/2019/DSOZ  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zarządzenie Nr 84/2019/DSOZ  w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Zarządzenie Nr 85/2019/DSOZ  w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zarządzenie Nr 86/2019/DSOZ  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

Zarządzenie Nr 87/2019/DSOZ  zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy...

Zarządzenie Nr 88/2019/DSOZ  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Zarządzenie Nr 89/2019/DK  zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenie Nr 90/2019/GPF  w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Chełmie

 
Projekty zarządzeń Prezesa NFZ

Projekt zarządzenia - przezcewnikowa trombektomia mechaniczna Komunikat dotyczący przekazania do opiniowania projektu zarządzenia w sprawie realizacji programu pilotażowego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

Zobacz więcej aktualności
Zobacz konferencje
dla pielęgniarek i położnych
Twitter Youtube
Wypisz się z newslettera    |    Zobacz ten e-mail w przeglądarce